Kā ierasts, apkopojot padarītos darbus gada nogalē pirms jauna darba cēliena, var secināt, ka Krāslavas novada dome 2009.gadā aktīvi turpināja darbu gan pie iesākto projektu īstenošanas, gan arī pie jaunu projektu sagatavošanas.

Lasīt vairāk

Šoruden, no 20. līdz 22.novembrim Vācijas pilsētā Hailingenhausē notika starptautiskā konference, veltīta projektam "Robins Huds Paradīzē"("Robin Hood im Paradise"). Konferencē piedalījās pārstāvji no Lielbritānijas, Vācijas, francijas, Itālijas,…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada un Dagdas novada skolotāji piedalās

projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

(Vien. Nr. 2008/0001/1DP/2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002)

Lasīt vairāk

Krāslavas rajona padomes „Krāslavas rajona Jauniešu organizāciju aktivitāšu (pasākumu) finansēšanai 2009.gadā” ekspertu komisija -

 

Lasīt vairāk

Š.g. 09.decembrī plkst.15.00 Krāslavas novada domes zālē notika KNHM projektu 2009.gada sezonas noslēguma pasākums. Bija aicināti visu 20 atbalstīto projektu aktīvisti un preses pārstāvji.

 

Lasīt vairāk

2009.gada 9.martā starp Krāslavas novada domi un Valsts reģionālās attīstības aģentūru tika noslēgts finansēšanas līgums par attiecīgo darbu veikšanu un līdzekļu piešķiršanu.

Lasīt vairāk

Eiropas sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2.apakšaktivitātes projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”

Lasīt vairāk

Iespēja piesaistīt finansējumu kopīgiem vides, pētniecības, transporta, uzņēmējdarbības vides veicinošiem un kultūras sadarbības projektiem ar Lietuvu

 

Lasīt vairāk

Neskatoties uz to, ka atnākusi ziema, šogad laika apstākļi īpaši labvēlīgi būvniekiem. Tamdēļ arī būvdarbi netiek apturēti , īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas baseinu pašvaldībās,

Lasīt vairāk

2009. gada 6. novembrī notika Sorosa fonda – Latvija (SFL) konference „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Konferencē savā kopienu

Lasīt vairāk

„Ilgtspējīgas attīstības veicināšana, uzlabojot dabas parka „Daugavas loki” resursu izmantošanu un apsaimniekošanu”

Lasīt vairāk

Krāslavas Varavīksnes vidusskolā ir pabeigti bioloģijas, ķīmijas, fizikas un matemātikas kabinetu renovācijas darbi, kas tiek veikti projekta

Lasīt vairāk

Joprojām ir aktuāls projektu konkurss Krāslavas rajona jauniešu organizācijām. Krāslavas rajona padome arī 2009. gadā veicina Krāslavas rajona jauniešu organizāciju darbību dažādās jomās.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome turpina īstenot Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007.-2013.gadam projektu „Harmoniskā pārrobežu sadarbība

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome š.g. 2.novembrī parakstīja vienošanos par finansējuma piešķiršanu ūdenssaimniecības attīstības projektiem Kaplavas, Kombuļu un Izvaltas ciemos.

Lasīt vairāk

2009.gada martā Krāslavas novada pašvaldības aģentūra „Ūdensserviss K” iesniedza projekta iesniegumu atklātajam konkursam 3.4.1.1.aktivitātes ietvaros. Projekta iesniegums guva LR Vides ministrijas atbalstu un š.g. 27.oktobrī Krāslavas novada pašvaldības…

Lasīt vairāk

Patreiz tiek realizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. gadam, projekts LLI-050 “Uz ūdens resursiem balstītā kopējā tūrisma piedāvājuma radīšana Latgalē un Utenas apgabalā”.

Lasīt vairāk

A/S „Per Aarsleff” turpina veikt būvdarbus, saskaņā ar līgumu „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas būvniecība Krāslavā”, īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projektu „Ūdenssaimniecības attīstība…

Lasīt vairāk

Līdz šim lielākais apstiprinātais pārrobežu projekts Krāslavas vēsturē, kas tiek īstenots kopā ar vadošo partneri Zarasu pašvaldību Lietuvā kopš šī gada februāra, ir projekts LLI – 046 „Jaunas kvalitātes tēla un infrastruktūras attīstība attālās…

Lasīt vairāk

27. oktobrī plkst. 10.00 Krāslavas Valsts ģimnāzijā notika

ESF projekta „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos” 2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002 mērķstipendiātu praktiskā konference.

Lasīt vairāk