2010. gada 17. septembrī svinīgi tika atklāta dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija Krāslavā, kas tika izbūvēta

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pedagogu atlases komisija veikusi pedagogu iesniegumu izvērtējumu ESF projektam „Pedagogu konkurētspējas veicinašana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos”.

Lasīt vairāk

2010. gada pavasarī iedzīvotāju grupa „Mēs Kombuļiem” pieteicās projektu fonda „Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij” un Krāslavas novada domes izsludinātajam projektu konkursam

Lasīt vairāk

Šovasar Augstkalnes jauniešu grupa „Saulriets” īstenoja projektu „Augstkalnes sporta laukums”, kas tapis, pateicoties KNHM un Krāslavas novada domes izsludinātajam projektu konkursam „Iedzīvotāji veido savu vidi 2010”.

Lasīt vairāk

Krāslavas rajona partnerība un Krāslavas Tūrisma informācijas centrs aicina lietderīgi un jautri pavadīt savu laiku kopā ar draugiem un ģimenes locekļiem

Lasīt vairāk

No 2010.gada 15.oktobra līdz 2011.gada 15.februārim Krāslavā tiks realizēts projekts jauniešiem „Politika un es: kurš kuru?!”.

Lasīt vairāk

No 14. līdz 18.septembrim Latvijas Piļu un muižu asociācijas rīkotās akcijas „Apceļosim Latvijas pilis” ietvaros norisināsies Krāslavas pils nedēļas pasākumi,

Lasīt vairāk

Joprojām ir brīvas dažas vietas uz Latgales reģiona jauniešu apmācībām Daugavpilī no 13.-15.septembrim!

Sīkāku info skat. pielikumā!

Lasīt vairāk

Latgales plānošanas reģions (LPR) ir uzsācis LPR attīstības programmas 2010.–2017.gadam un LPR ilgtermiņa attīstības stratēģijas 25 gadiem izstrādi. Šajā sakarā Rēzeknē un Daugavpilī notikuši reģionālo darba grupu „Ziemeļlatgales pašvaldības” un…

Lasīt vairāk

Būvdarbi notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Lasīt vairāk

Krāslavas novada dome ir uzsākusi sešu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansēto projektu īstenošanu, kuru ietvaros 2010. un 2011.gadā tiks veikti ielu un ceļu rekonstrukcijas darbi vairākos Krāslavas novada pagastos.

Lasīt vairāk

Tagadējā Indras kultūras namā sākotnēji atradās kolhoza kantoris un klubs (ēka būvēta 1970.gadā).

Lasīt vairāk

Latvijas Republikas likumdošanā noteikts, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir tiesības dzīvot pilnvērtīgu dzīvi,

Lasīt vairāk

”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.2.1.5 apakšaktivitātes” Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos „ īstenošanai.

Lasīt vairāk

Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas baseinu pašvaldībās, II kārta, (Krāslavas pilsēta)"

 

Lasīt vairāk

Pedagogu atbalsta saņemšanai Eiropas sociālā fonda darbības programmas ”Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.2.2. apakšaktivitātes projektam”Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošinašanai prioritārajos mācību priekšmetos” „…

Lasīt vairāk

Ūdens atdzelžošanas stacijā Rīgas ielā un trešā pacēluma sūkņu stacijā Latgales ielā būvdarbi un funkcionālās pārbaudes ir pabeigtas.

Lasīt vairāk

Nobeigumam tuvojas projekta „Aušanas darbnīcas „Indra” teritorijas labiekārtošana” īstenošana. Projekts tiks īstenots teritorijā pie sabiedriskas ēkas

Lasīt vairāk

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Krāslavas pilsētas PII „Pīlādzītis” infrastruktūras attīstība” ietvaros ir uzsākti PII „Pīlādzītis” rekonstrukcijas darbi.

Lasīt vairāk

Krāslavas novada Kombuļu ciemā turpinās ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcijas būvdarbu 2.kārta. Rekonstrukcijas darbus veic SIA „Krāslavas ūdens”.

Lasīt vairāk