Krāslavā ir gatava dienesta viesnīca, kura ir tapusi Eiropas Savienības struktūrfondu projekta darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035…

Lasīt vairāk

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros februāra mēnesī notiks fizisko aktivitāšu nodarbības Krāslavas peldbaseinā - vingrošana ūdenī, kuras organizē…

Lasīt vairāk

2021. gada decembrī Krāslavas novada pašvaldība un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza vienošanos par projekta 5.6.2.0/21/I/003 „Ceļu un citas nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei…

Lasīt vairāk

Pagājušā mācību gada nogalē kļuva skaidrs, ka projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” tiek pagarināts, tā mērķauditorija ir 7. – 12. klašu skolēni un pedagogs karjeras konsultants (turpmāk PKK)…

Lasīt vairāk

Krāslavas novada pašvaldība turpina īstenot ESF projektu „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ar mērķi uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses…

Lasīt vairāk

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim vecumā no 15 līdz 29 gadiem tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un…

Lasīt vairāk

Īstenojot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansēto 8.1.2.0/17/I/035 „Krāslavas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N. Rancāna ielā 4) projektu, viena no projekta…

Lasīt vairāk

Pagājuši jau pieci mēneši, kopš Krāslavas novads darbojas jaunā teritorijā, un tuvojas noslēgumam tā attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde. Šī gada 30.novembrī tiešsaistē notika publiskās apspriešanas sanāksme, kas kopā pulcināja 67…

Lasīt vairāk

Straujiem soļiem tuvojas ne tikai gada nogale, bet arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētais 8.1.2.0/17/I/035 „Krāslavas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Pils ielā 5 un N.Rancāna ielā 4)…

Lasīt vairāk

ESF projekta „Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/097) ietvaros novembrī tiks uzsāktas Vecāku skolas fizisko aktivitāšu blokā paredzētās deju nodarbības bērniem, sākot ar 4 gadu…

Lasīt vairāk

Īstenoti vēl divi Iedzīvotāji veido savu vidi projekti pirmsskolā

Lasīt vairāk

Projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” uzsāk savu trešo periodu, jo tika pagarināts uz diviem mācību gadiem. Pēc administratīvi teritoriālās reformas, jaunizveidotajā Krāslavas novadā, 2021./2022. mācību gadā, projektā turpinās…

Lasīt vairāk

Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” arī 2021./2022. mācību gadā turpina savu darbību, jo tika pagarināts līdz 2023. gada 31. decembrim, kā mērķauditorija šajā periodā tika iekļauti arī 1. – 4. klašu skolēni.

Lasīt vairāk

ESF projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI Latgalē)” (Nr.9.2.2.1./15/I/005) ietvaros ģimenēm ir pieejams “Atelpas brīža” pakalpojums – līdz 30 diennaktīm gadā, kad par bērnu ar funkcionāliem traucējumiem pilnībā un bez…

Lasīt vairāk

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar SIA „TAUPI” ir uzsākti saules kolektoru montāžas darbi siltā ūdens sagatavošanai peldbaseina ēkas vajadzībām. Darbi tiek veikti projekta „Saules kolektoru sistēmas uzstādīšana Krāslavas peldbaseina energoefektivitātes…

Lasīt vairāk

No 11. līdz 15. oktobrim visā Latvijā devīto gadu norisinājās Karjeras nedēļa, kuras laikā norisinājās pasākumi sadarbībā ar pasākumu organizatoriem reģionos gan vispārējās, gan profesionālās izglītības iestādēs. Izvērtējot epidemioloģiskās drošības…

Lasīt vairāk

Arī šogad Latvijas Pašvaldību savienība un 31 Latvijas pašvaldība projekta “Meža dienas 2021” ietvaros, kuru moto ir “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”, aicināja Latvijas iedzīvotājus pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu,…

Lasīt vairāk

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklātu projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” (MK not. Nr. 590). Projektu iesniegšana  no  2021. gada 12. novembra līdz 2021. gada 12. decembrim. Projektu konkurss attiecas uz…

Lasīt vairāk

Uzlabot dzīves kvalitāti, stiprināt reģionālo identitāti un piederības sajūtu, kā arī sekmēt tūrisma attīstību pierobežas reģionos – šāds bija projekta “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” jeb BELLA…

Lasīt vairāk

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts "PROTI un DARI!" ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītajam jaunietim vecumā no 15 līdz 29 gadiem tiek sniegts individuāls atbalsts tieši viņa interesēm, prasmēm, iespējamiem attīstības virzieniem un…

Lasīt vairāk