VID Nodokļu pārvaldes Latgales nodokļu administrēšanas daļas Krāslavas klientu apkalpošanas centra informācija

Krāslavas klientu apkalpošanas centrs atgādina, ka 2010.gada 21.septembrī ir pieņemti MK noteikumi Nr.899

“Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība”, kura nosaka atsevišķu likuma normu piemērošanas kārtību ienākumam no nekustamā īpašuma atsavināšanas, kas gūti sākot ar 2010.gada 1.janvāri.

Gūtais ienākums no nekustamā īpašuma atsavināšanas ir atbrīvots no aplikšanas ar iedzīvotāju ienākuma nodokli, ja vienlaicīgi izpildās abi minētie nosacījumi:

-    pirms atsavināšanas ir bijis maksātāja īpašumā (no dienas, kad tas ir reģistrēts zemesgrāmatā) ilgāk par 60 mēnešiem;

-    vismaz 12 mēnešus (jebkuri 12 mēneši pēdējo 60 mēnešu laikā) līdz atsavināšanas līguma noslēgšanas dienai ir bijis personas deklarētā dzīvesvieta.

 

Ar nodokli neapliek ienākumu no tāda nekustamā īpašuma atsavināšanas, kurš pēc lietošanas mērķa ir lauksaimniecības zeme, un ir izpildīti abi turpmākie nosacījumi:

1) īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu tā atsavināšanas rezultātā iegūst persona, kura Uzņēmumu reģistrā reģistrēta kā komercsabiedrība, individuālais komersants vai zemnieku saimniecība vai Valsts ieņēmumu dienestā — kā saimnieciskās darbības veicēja;

2) vismaz vienā taksācijas periodā no pēdējiem trim pirmstaksācijas periodiem vairāk nekā pusi no 1.punktā minētās personas saimnieciskās darbības ieņēmumiem veido ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības vai arī šī persona no Eiropas Lauksaimniecības virzības un garantiju fonda saņem atbalstu kā jaunais lauksaimnieks (likuma 11.7p. 3.d.).

 

Ja augstāk minētie nosacījumi nav ievēroti vai nekustamais īpašums ir izmantots saimnieciskajā darbībā, no atsavināšanas ienākuma maksā nodokli 15% apmērā, iesniedzot deklarāciju par ienākumu no kapitāla. Apliekamo ienākumu nosaka kā atsavināšanas cenas un iegādes vērtības (arī izdevumu, kas saistīti ar nekustamā īpašuma iegūšanu) starpību.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook