VID informācija

Krāslavas klientu apkalpošanas centrs atgādina, ka likuma

”Par nodokļiem un nodevām” 15.panta pirmās daļas 3.punktā ir noteikts, ka nodokļu maksātāju pienākums ir iesniegt nodokļu administrācijai šajā likumā vai konkrēto nodokļu likumos paredzētās nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstiskā vai elektroniskā veidā nodokļu normatīvajos aktos noteiktajos termiņos. Nodokļu maksātāji, izņemot fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, nodokļu un informatīvās deklarācijas Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz elektroniskā veidā. Nodokļu maksātāji, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestam nodokļu un informatīvās deklarācijas elektroniskā veidā, izmanto Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.

Likuma ”Par nodokļiem un nodevām ”Pārejas noteikumu” 98.punkts nosaka, ka šī prasība attiecībā uz visiem nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskās personas, kas neveic saimniecisko darbību, ir spēkā sākot ar 2011.gada 1.janvārī.

Tiem nodokļu maksātājiem, kas jau ir noslēguši elektroniskās deklarēšanas līgumu ar Valsts ieņēmumu dienestu, papildus atgādinām, ka ”Pārejas noteikumu” 97.punkts nosaka, ka piemērojot šā likuma 15.panta pirmās daļas 3.punktu tikai līdz 2011.gada 1.janvārim, elektroniskā veidā iesniegta nodokļu un informatīvā deklarācija tiek uzskatīta par iesniegtu termiņā, ja Valsts ieņēmumu dienests to saņēmis piecu dienu laikā pēc normatīvajos aktos noteiktā termiņa. Sākot ar 2011.gada 1.janvāri papildus dienas atskaišu iesniegšanai izmantojot elektroniskās deklarēšanas sistēmu vairs nav paredzētas.

Savukārt ”Pārejas noteikumu” 99.punkts nosaka, ka tikai nodokļu maksātājiem, kuru juridiskā adrese vai deklarētā dzīvesvieta atrodas administratīvajā teritorijā, kurā nav interneta pieejas infrastruktūras teritoriālā seguma, ir tiesības iesniegt nodokļu un informatīvās deklarācijas rakstiskā veidā līdz 2012.gada 1.janvārim.

 

Krāslavas klientu apkalpošanas centrs lūdz nodokļu maksātājus savlaicīgi līdz šī gada beigām ierasties centrā, lai noslēgtu ar Valsts ieņēmumu dienestu līgumus par  elektroniskās deklarēšanas sistēmas izmantošanu, lai jau sākot ar 2011.gada 1.janvāri varētu sniegt deklarācijas elektroniski.

 

Par elektronisko deklarēšanu semināri Krāslavas klientu apkalpošanas centra Dagdas iecirknī Daugavpils ielā 8, Dagdā notiks 7.decembrī plkst.10.00 un

Krāslavas klientu apkalpošanas centrā apspriežu telpā 13. kab., Skolas ielā 9, Krāslavā  10.decembrī plkst.10.00.

 

 

Krāslavas klientu apkalpošanas centrs

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook