Vēl piecas dienas ir iespēja komentēt Krāslavas novada attīstības dokumentus!

Pagājuši jau pieci mēneši, kopš Krāslavas novads darbojas jaunā teritorijā, un tuvojas noslēgumam tā attīstības stratēģijas un attīstības programmas izstrāde. Šī gada 30.novembrī tiešsaistē notika publiskās apspriešanas sanāksme, kas kopā pulcināja 67 novada aktīvos iedzīvotājus.

Šobrīd visvairāk pietrūkst ideju par stratēģiskiem projektiem uzņēmējdarbības vides veicināšanai (piemēram, pašvaldības ceļu sakārtošanai), kurus pašvaldība var īstenot tikai ciešā sadarbībā ar uzņēmējiem, kas radītu jaunas darbavietas un ieguldītu privātās investīcijas savā attīstībā. Ja jums ir idejas šai prioritātei, lūgums rakstīt uz attistiba@kraslava.lv, lai varam precizēt konkrētos ceļu posmus, vai sniegt priekšlikumus standarta veidā.

Nedaudz vispārējās informācijas: jaunajā Krāslavas novadā ir divas pilsētas, Krāslava un Dagda, un 24 pagasti (Andrupenes, Andzeļu, Asūnes, Aulejas, Bērziņu, Dagdas, Ezernieku, Grāveru, Indras, Izvaltas, Kalniešu, Kaplavas, Kastuļinas, Kombuļu, Konstantinovas, Krāslavas, Ķepovas, Piedrujas, Robežnieku, Skaistas, Svariņu, Šķaunes, Šķeltovas un Ūdrīšu pagasti). Novada iedzīvotāju skaits šī gada vidū - 21 702. Teritorijas platība 2 289 km2 (tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamā zeme - 46,1%, meži - 37,32%, ūdeņi - 7,5%; 22,6% no kopējās platības ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas). Novads robežojas ar Augšdaugavas, Preiļu, Rēzeknes, Ludzas novadiem un ir Eiropas Savienības robežpašvaldība ar Baltkrievijas Republiku. Novadā ir 23 izglītības iestādes un 152 biedrības. Reģistrēti 897 uzņēmumi, kas pārsvarā darbojas lauksaimnieciskās produkcijas ražošanas un pārstrādes, vieglās rūpniecības, kokapstrādes, mežizstrādes, tirdzniecības un lauku tūrisma jomās.

Mūsu kopējie dabas dārgumi - ~330 ezeri, īpašākie – Dreidzs (Dridža ezers), Sivers, Velnezers (Čertoks), Eša ezers (Ežezers), Cārmins; Rāznas Nacionālais parks, Augšdaugava, Daugava un tās loki, Sauleskalns; kultūras enkurvietas - Krāslavas pils komplekss, Andrupenes lauku sēta, Indras Laimes muzejs, Jaundomes muiža, Krāslavas un Dagdas vēsturiskie centri, dažādu konfesiju baznīcas u.c.

Jaunajā stratēģijā Krāslavas novads tiek pozicionēts kā Novads no Narūtas līdz Daugavai; Laimīgu, radošu, stipru un uzņēmīgu cilvēku šūpulis. Vīzijā 2037 Krāslavas novads - ar izcilām ainaviskajām vērtībām un daudzveidīgu kultūrvēsturisko mantojumu bagāts un atpazīstams novads Latvijas dienvidaustrumos, kur dzīvo aktīvi iedzīvotāji , ir visiem pieejama un pievilcīga dzīves vide, sakārtota infrastruktūra, laba pārvaldība, un darbojas veiksmīgi un dinamiski uzņēmumi.

Krāslavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma atrodamas: https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti. Pielikumā pievienots koncentrēts kopsavilkums par abiem dokumentiem.

Vēl līdz šī gada 12. decembrim (ieskaitot) var paspēt iesniegt konkrētus rakstiskus priekšlikumus par abiem attīstības plānošanas dokumentiem 1) nosūtot pa pastu, adrese: Krāslavas novada pašvaldība, Rīgas 51, Krāslava, LV-5601, 2) ievietojot pie Krāslavas novada pašvaldības vai pie Vienotā klientu apkalpošanas centra Dagdā (Alejas ielā 4, Dagdā) esošajās paskastēs, kā arī 3) nosūtot elektroniski uz dome@kraslava.lv. Atbildes tiks sniegtas tikai uz atbilstoši juridiski noformētiem iesniegumiem.

Izstrādes komandas vārdā, Ināra Dzalbe

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook