Uzsākta stratēģiskā projekta īstenošana autostāvlaukuma izbūvei Pāterniekos

Krāslavas novada dome ir aktīvi uzsākusi projekta ENI-LLB-0-251 „Robežšķērsošanas vietu „Pāternieki” (Latvijas Republika) un „Grigorovščina” (Baltkrievijas Republika) infrastruktūras uzlabošana” īstenošanu.

Minētais projekts ir atbalstīts kā Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību instrumenta 2014.- 2020.gadam stratēģiskais projekts; tā vadošais partneris ir VAS “Valsts nekustamie īpašumi”, partneri - Krāslavas novada dome, Baltkrievijas valsts muitas komiteja un Vitebskas muita (Baltkrievija). Projekta mērķis ir uzlabot transporta infrastruktūru robežšķēršošanas vietā (RŠV) “Pāternieki” un RŠV “Grigorovščina” un pie tās, lai samazinātu robežšķērsošanas laiku, rindas uz valsts autoceļa A6 un RŠV caurlaides spēju.

Darbs pie konkrētās projekta idejas ir uzsākts jau krietni sen. 2015. - 2016.gadā VARAM tika gatavota projekta koncepcija iesniegšanai Eiropas Komisijā, 2017.gadā – gatavoti būvprojekti un pilns projekta pieteikums. Liels paldies VNĪ, kā arī daudzajām iesaistītajām ministrijām un valsts iestādēm par atbalstu, jo daudzi jautājumi projektā ir risināmi starpinstitūciju līmenī!

Finansēšanas līgums ir parakstīts šī gada 24.maijā, plānotā projekta īstenošana – 24 mēneši.

Lielākā pašvaldības kā projekta partnera aktivitāte šajā projektā ir iežogota un apgaismota autostāvlaukuma izbūve ar pieslēgumu valsts autoceļam A6 pie robežšķērsošanas vietas “Pāternieki”, kurā plānotas 117 vietas smagajām automašīnām, 26 vieglajām automašīnām un 3 autobusiem, kā arī uzgaidāmo telpu/ WC modulis ar nepieciešamajām inženiertehniskajām komunikācijām. Krāslavas novada domes attiecināmās izmaksas projektā - 2 345 190 EUR, ES atbalsts - 90%.

Šogad projekts iegūs redzamākas aprises, jo 27.augustā, saskaņā ar veikto iepirkumu, ir noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA “Ceļi un tilti”; augusta beigās ir noslēgts arī līgums ar SIA “BaltLine Globe” par būvuzraudzības veikšanu. Autoruzraudzību veiks būvprojekta izstrādātāji SIA “Alberts GS”. Būvdarbus plānots pabeigt 2020.gada vasarā.

Šī gada 29. augustā VAS “Valsts nekustamie īpašumi” kā projekta vadošais partneris organizēja projektā plānoto masu mediju vizīti Pāternieku robežšķēršošanas vietā, lai informētu par projekta mērķiem un īstenošanas gaitu, savukārt 30. augustā Krāslavas novada domē notika pirmā projekta darba grupa, kurā partneri pārrunāja projekta aktivitāšu plānu, finansēšanas grafiku, publicitātes prasības un citus jautājumus.

Paralēli šim projektam tiek gatavots projekts par Loģistikas centra izveidi, darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei.

 

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja

Foto: Juris Roga, “Krāslavas vēstis”

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook