Uzņēmēju dienas Latgalē 2017

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK) un Latgales plānošanas reģions aicina Latgales pašvaldības pieteikties dalībai izstādē Uzņēmēju dienas Latgalē 2017, kas notiks 15.-16. septembrī Daugavpils Olimpiskajā centrā.

.

 

 

IzstādeUzņēmējudienasLatgalēkļūstpar tradicionāluunvērienīgupasākumu, kasreizi gadārudenīļaujapmeklētājiemiepazītiesarreģionauzņēmumuplašopiedāvājumu.Pagājušajāgadāpasākumāaktīvipiedalījāsdeviņasreģionapašvaldības,atvedotsavāteritorijāstrādājošosuzņēmumus,kassastādījanozīmīgudaļu nokopējāizstādesdalībniekuskaita.


Pasākumuprogrammātradicionāliplānotaizstāde,biznesaforums,neformālaisvakarapasākums,sestdienāarīkultūrasprogrammauz skatuveszālē,arī dažādasLatvijasLabumaaktivitātes.

Lielākuuzmanībuvēlamiesveltītražojošouzņēmumupiesaistei,tospozicionējotdarbadevējusLatgalesreģionā.Izstādesdalībniekiembūsiespējauzrunātganšībrīžadarbameklētājus,ganskolēnusunstudentusnākotnesdarbiniekus,kamsvarīgiiruzzinātparprofesionālajāmzināšanāmunprasmēm,kādastieksagaidītasnodarbiniekiem.ProjektstiekorganizētssadarbībāarSIACV-OnlineLatvia(portālswww.visidarbi.lv)unNodarbinātībasvalstsaģentūru,laiaptvertupēciespējasplašākudarbameklētājulokureģionā.Uzņēmumusagatavotāinformācijapardarbaspēkapiesaistesvajadzībāmtiksizplatītapirmspasākuma,kasnodrošināsjauiepriekšinformētuinteresentuplūsmu.Dalībniekiembūsiespējaprezentētsevidarbadevējuvakančuprezentācijāsnoskatuveszālēunvēlākorganizējotpārrunasdalībasstendā.

 

Laikuplinātuapmeklētājuskaituunsniegtupapildupievienotovērtību,rosināmkatraspašvaldībasietvarosorganizētskolujauniešuierašanos,tādejādiveidojotpasākumuatvērto durvju dienu nākotnesprofesijas,darbavai praksesvietasizvēlē.

Praktiskā informācija dalībai Uzņēmēju dienas Latgalē 2017

Pašvaldībustendiempiedāvājamplatībuzālē24m2(4mx6m),nodrošinotstandartaapbūvi,mēbelētu standartaapbūvivai individuāla dizainastendus.

Standartaapbūve24m2 iekļaujiespējueksponēties6atsevišķiemuzņēmumiem,elektrībaspieslēgumu220V,uzņēmumunosaukumusuzkarnīzes,pilsētasvainovadanosaukumuunģerbonivirsstenda,pamatinformācijuparuzņēmumiemizstādeskatalogā,maketētasA5formātanovadareklāmasizvietošanukatalogāun10ielūgumusuzneformālovakarapasākumu.Piedāvātārisinājumacena ir1000EUR(bezPVN21%).


Mēbelētsstandartaapbūvesstendsiekļauj6darbavietas,aprīkotasarinformācijasletiunkrēslu,1m2 kabīnimantuglabāšanai,elektrībaspieslēgumu220V,uzņēmumunosaukumusuzkarnīzes,pilsētasvainovadanosaukumuunģerbonivirsstenda,pamatinformācijuparuzņēmumiemizstādeskatalogā,maketētasA5formātanovadareklāmasizvietošanukatalogāun10ielūgumusuzneformālo vakara pasākumu.Piedāvātārisinājumacenair 1500EUR (bezPVN21%).


Izvēlotiespiemērotākorisinājumu,aicināmpievērstuzmanībutam,kapiedāvātiedalībasmodeļiirstandartizēti.Katraspašvaldībasvajadzībāmvaramrastindividuālurisinājumu,piedāvājotgancitalielumastendaplatību,ganvēlmēmunvajadzībāmatbilstošoaprīkojumuun dizainu.


Ņemotvērālielodalībniekuinteresi,aicināmlaikusrezervētvietaszālē.Papilduinformācijaparpasākumupieejama,kontaktējotiesarLTRKValdespadomniecireģionālosjautājumospatālruni 29 141 693vaie-pastuilze.brice@chamber.lv.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook