Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanas un paplašināšanas būvdarbi pabeigti

Šī gada 25. septembrī Krāslavas novada domē tika apstiprināts akts par objekta „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošana un paplašināšana Krāslavā” projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas baseinu pašvaldībās, II kārta, (Krāslavas pilsēta)”

(identifikācijas Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/007) ietvaros pieņemšanu ekspluatācijā.
Aktivitātes ietvaros SIA „BĀRA”  ir izbūvējusi inženierkomunikācijas ar sekojošiem tehniskiem raksturojumiem: trases kopgarums 43,57 km; virszemes daļa  0,58 km; apakšzemes daļa 42,99 km., Nevienmērīgā reljefa dēļ  izbūvētas 15 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas, kas ir rūpnieciski ražotas, pazemes tipa ar visiem nepieciešamajiem elementiem.
Ūdensapgādes tīkla paplašināšana Krāslavā nodrošinās efektīvu ūdensapgādes sistēmu, padodot  dzeramo ūdeni ar nepieciešamo spiedienu papildus 1680 cilvēkiem.
Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija samazinās ūdens zudumus esošajā ūdensapgādes tīklā. Ūdensvada tīklu izbūves teritorijas tagad ir nodrošinātas ar hidrantiem ugunsdzēsības vajadzībām.
Kanalizācijas tīklu paplašināšana Krāslavā nodrošinās efektīvu notekūdeņu savākšanas sistēmu un novērsīs grunts un gruntsūdeņu piesārņošanu no septiķiem un izvedamajām bedrēm. Centralizētās kanalizācijas sistēma tika nodrošināta papildus vairāk nekā 2 tūkst. cilvēkiem.
Priedainē tika izbūvēta jauna ūdensapgādes sistēma ar pieslēgumu centrālajam ūdensapgādes tīklam, šķērsojot ar projektējamo ūdensvadu Daugavas upi pa tiltu. 
    Turpinās darbi ūdens atdzelžošanas stacijā Rīgas ielā un  notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.
Atdzelžošanas stacijā pabeigta ēkas izbūve un tiek veikti apdares darbi.  NAI turpinās administratīvās ēkas un priekšattīrīšanas ēkas būvniecība. Pabeigta nostādinātāju plākšņu izbūve.


Valentīna Kursīte
SIA “Krāslavas ūdens” projekta koordinatore
Tālr. 65622742, e-pasts: kraslavasudens@apollo.lv

PROJEKTU „ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA AUSTRUMLATVIJAS BASEINU PAŠVALDĪBĀS, II KĀRTA ( KRĀSLAVAS PILSĒTA)”
 LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA.
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJS ŠĪ PROJEKTA IETVAROS IR SIA „Krāslavas ūdens”.
PROJEKTA ADMINISTRATĪVĀS, FINANŠU UN TEHNISKĀS VADĪBAS UZRAUDZĪBU NODROŠINA LR VIDES MINISTRIJA.
Ieguldījums Tavā nākotnē!

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook