Stipendijas speciālistu piesaistei

Saskaņā ar Krāslavas novada pašvaldības “Kārtību, kādā Krāslavas novada pašvaldība piešķir stipendijas speciālistu piesaistei Krāslavas novadā” (apstiprināta ar 24.11.2016.Krāslavas novada domes lēmumu (protokols Nr.14, 28§)  un pašvaldības izvirzītajām studiju prioritātēm 2021./2022.studiju gadam, tiek izsludināts konkurss pašvaldības stipendijas piešķiršanai sekojošā specialitātē:

izglītības psihologs (profesionālā maģistra studiju programma “Psiholoģija”- I vieta).

 

Uz stipendiju var pretendēt:

 maģistrantūrā sekmīgi studējošie vai pretendenti, kas noslēdza līgumu ar augstākās izglītības iestādi par uzņemšanu maģistra studiju Programmā.

 

 Pieteikšanās no šī gada 23.07.2021. līdz 13.08.2021. plkst.13.00.

 

Iesniedzamie dokumenti:

            1. iesniegums stipendijas saņemšanai, kurā norādīts pretendenta vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīves vietas adrese, augstākās izglītības iestāde, studiju programma, kvalifikācija un kurss (iegūstamais grāds, specializācija), kurā pretendents mācās, studiju uzsākšanas gads šajā mācību iestādē, iegūstamā specialitāte (iesnieguma paraugs  kārtības pielikumā);

            2.1.  izziņa no augstākās izglītības iestādes par pretendenta uzņemšanu studiju Programmā vai

            2.2. izziņa no augstākās izglītības iestādes par pretendenta studiju programmas

sekmīgu izpildi;

            3. pašrocīgi parakstīts apliecinājums stāties darba tiesiskajās attiecībās pēc studiju pabeigšanas ar Krāslavas novada pašvaldību vai tās izraudzītu darba devēju;

            4. Krāslavas novada Izglītības pārvaldes apliecinājums par gatavību nodibināt darba tiesiskās attiecības ar pretendentu pēc studiju pabeigšanas.

           

            Visiem iesniedzamajiem dokumentiem jābūt sagatavotiem valsts
valodā vai svešvalodās iesniegtiem dokumentiem jābūt pievienotam normatīvajos
aktos noteiktajā kārtībā tulkojumam valsts valodā.
Dokumentus var iesniegt Krāslavas novada pašvaldības administrācijā (Rīgas ielā 51, 3.kabinetā, iepriekš zvanot 65624383), darba laikā vai pa
pastu (pasta zīmogs 13.08.2021.), vai atbilstoši noformētus elektroniski uz e-pastu : dome@kraslava.lv

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook