Stāsti par bērziem, mājām, mīlestību un cilvēkiem…

Katru gadu pavasaris interešu izglītībā ir bagāts ar konkursiem un skatēm. Krāslavas Bērnu un jauniešu centra rīkotajā skatuves runa konkursa 1.kārtā šopavasar piedalījās

.

.

.

.

.

 

 

 

19 skolēni no 5 novada skolām. Konkurss ik gadu tiek rīkots ar mērķi attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību, attīstīt koncentrēšanās spējas, emocionalitāti, veidot iztēli un prasmi noturēt auditorijas interesi. Dalībnieku lasītajos daiļdarbos izskanēja vairākas tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads, brīvība, dzimtene- šogad gaviļniece - 100 gadniece.

 

Žūrijā šogad bija Dagdas vidusskolas skolotāja, filoloģe Velta Augustova, Krāslavas KN amatierteātra aktrise, filoloģe Inga Pudnika un pasākumu vadītājs, Krāslavas KN amatierteātra režisors Voldemārs Varslavāns.  Visvairāk žūriju uzrunāja tie dalībnieki, kuri visspilgtāk atklāja runātā domu, radīja īpašu priekšstatu gleznas esamību un atklāsmi klausītājiem, kuriem bija skaidrākā dikcija un artikulācija, kā arī repertuārs atbilda runātāja vecumam un viņa individualitātei.

 

 Uz Latgale reģiona skatuves runas konkursa 2.kārtu, kas notiks marta otrajā pusē žūrija izvirzīja 7 dalībniekus: pirmklasniekus Kristiānu Dzalbu un Patrīciju Ratnieci (sk. Valentīna Geka), Emīlu Grišānu, 4.kl. (sk. Anita Teiviša) un Alīnu Valteri, 8.kl. (sk. Ligija Mačuļska) no Krāslavas pamatskolas, Evelīnu Kristu Sitniku, 8.kl.( sk. Daina Andžāne) un Paulu Peipiņu, 11.kl. ( sk. Ingrīda Grišāne) no Krāslavas Valsts ģimnāzijas un Jurģi Jākobsonu, 6.kl.( sk. Inga Jākobsone un Vija Sjadro) no Indras pamatskolas. Visi konkursa dalībnieki balvās ik gadu saņem grāmatas, šogad latviešu autoru: Imanta Ziedoņa, Raiņa, Zentas Mauriņas, Regīnas Ezeras, Aleksandra Grīna u.c. daiļdarbus.

 

Skolēnu uzvedumu un izrāžu skate tika rīkota ar mērķi motivēt radīt kvalitatīvus un mobilus bērniem un jauniešiem adresētus mazās formas uzvedumus un izrādes. Krāslavas Valsts ģimnāzijas aktu zāle bija pilna ar dalībniekiem un skatītājiem. Tie cītīgi vēroja un uzklausīja, kas notiek uz skatuves. 

 

Izvaltas pamatskolas teātra pulciņam „Brīnumbērni” (vad. Anita Tukāne) par literāro uzvedumu „Rainītis” tika piešķirta nominācija LAIKMETĪGĀKAIS uzvedums, Krāslavas pamatskolas teātra pulciņam „Avotiņš” (vad. Ligija Mačuļska) par uzvedumu „Baltais un melnais”- MŪSDIENĪGĀKAIS, Indras pamatskolas teātra pulciņam „Skatuve” (vad. Vija Sjadro) par izrādi „Sūnu ciema zēni”-SIRSNĪGĀKAIS, Krāslavas Varavīksnes vidusskolas teātra kolektīvam „Nerrs” par uzvedumu „Skaļā klase”- DRAUDZĪGĀKAIS un valodu teātra grupai „Aina” (vad. Andrejs Jakubovskis) par uzvedumu „Manas pilsētas jaunības gadi” - nominācija PATIESĀKAIS.

 

Žūrijasprāt darbi izdevās (ir nianses, pie kā jāpiestrādā). Arī zālē skatītāji ar aplausiem neskopojās. Kā skolu teātru uzvedumus uzņems vienaudži un cita publika, rādīs laiks, jo kolektīvu vadītāji uzrunāti rādīt uzvedumus gan braucot/ejot ciemos uz citu skolu, varbūt arī Dagdas novada skolēni vēlētos redzēt kādu no uzvedumiem, jo tēmas, kas izskanēja, bija aktuālas: daudzu Latvijas bērnu likteņi, kuru vecāki dodas peļņā uz ārzemēm, gaišo un tumšo spēku cīņa…, savu māju, pagalmu un dvēseļu tīrība, kā arī dāvana Krāslavai, tās iedzīvotājiem un viesiem jubilejā – stāsts par pilsētas jaunību…

 

Skates organizatoru vārdā aicinām, izpildot visus nolikumā prasītos kritērijus, iesniegt šī gada skolu teātra pulciņu veikumu pieteikumus dalībai Latvijas Izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru izrāžu parādē – XI Starptautiskajā bērnu un jauniešu teātru festivālā “...un es iešu un iešu!”, kas veltīts Latvijas valsts 100gadei un notiks 2018. gada 20., 21. aprīlī Valmieras Drāmas teātrī un Valmieras Viestura vidusskolā. 

 

Lai skaists un radošs teātra pavasaris!

 

 

Sanita Kumpiņa, Krāslavas BJC metodiķe 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook