PIEŅEMTS KRĀSLAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS 2019. GADA BUDŽETS

28. martā Krāslavas novada domes deputāti pieņēma novada pašvaldības 2019. gada budžetu. Tas atspoguļo pašvaldības politiku un prioritātes skaitliskā izteiksmē.

Krāslavas  novada  domes 2019.gada  pamatbudžeta plānotie ieņēmumi   ir  18000567  euro, izdevumi 19938128  euro.  Starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem tiek segta ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu  1197616  euro un plānoto Valsts kases aizdevumu  939945 euro.  Aizdevums plānots Pils kompleksa Amatu mājas  rekonstrukcijas turpināšanai, ielu un ceļu atjaunošanai un Eiropas savienības fondu līdzfinansēto projektu priekšfinansējuma un līdzfinansējuma nodrošināšanai.

Speciālā budžeta ieņēmumi  ir  735620 euro un izdevumi 108474 euro. Starpība starp ieņēmumiem un izdevumiem tiek segta ar līdzekļu atlikumu uz gada sākumu  354393  euro. Speciālā budžeta līdzekļi tiek izlietoti atbilstoši iezīmētajiem mērķiem, tas ir novada ceļu un ielu seguma uzturēšanai un atjaunošanai, vides aizsardzības pasākumiem, dabas resursu saglabāšanai, izpētei un atjaunošanai, infrastruktūras labiekārtošanai-šķiroto atkritumu laukuma būvniecībai.     

 

 2019.gada pašvaldības budžeta ieņēmumu struktūra

 

Ieņēmumi

EUR

Apjoms %

 

Nodokļu ieņēmumi

6206901

34,48

 

Nenodokļu (nodevas un pakalpojumi) ieņēmumi

124270

0,69

 

Maksas pakalpojumi

1363655

7,58

 

Pašvaldību maksājumi

124459

0,69

 

Mērķdotācijas no Valsts budžeta noteiktiem mērķiem

1756563

9,76

 

 Valsts budžeta iestāžu transferti

221682

1,23

 

Dotācija no izlīdzināšanas fonda

4689120

26,05

 

Līdzekļi ārvalstu finanšu palīdzības projektu īstenošanai

3513917

19,52

 
 

Kopā

18000567

100

 

Finansējums

-1937561

  

t.sk. naudas atlikums

997616

  

aidzevumi

939945

  

 

 

2019.gada pašvaldības budžeta  izdevumu struktūra

 

Izdevumi

EUR

Apjoms %

Izdevumi pēc ekonomiskajām kategorijām

EUR

Apjoms %

Izpildinstitūcija

2182971

10,95

Atlīdzība

8668698

43,48

Pašvaldības  policija un bāriņtiesa

194647

0,98

Komandējumi

42441

0,21

Ekonomiskā darbība

4625363

23,20

Pakalpojumi

3342298

16,76

Vides aizsardzība

560711

2,81

Krājumi, materiāli, energoresursi

1381834

6,93

Pašvaldības teritoriju un mājokļu apsaimniekošana

1456522

7,31

Budžeta iestāžu nodokļu maksājumi

50016

0,25

Veselība

267419

1,34

Subsīdijas, dotācijas

76462

0,38

Kultūra, reliģija

1702377

8,54

Sociālie pabalsti

799268

4,01

Izglītība

6505478

32,63

Uzturēšanas izdevumu transferti

154190

0,77

Sociālā aizsardzība

2442640

12,25

Kapitālie izdevumi

5422921

27,20

Kopā

19938128

100,00

Kopā

19938128

100,00

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook