Paziņojums par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu

.

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija", Ģimnāzijas iela 28-2, Daugavpils, LV-5401, 2017. gada 29. decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (turpmāk − Regulators) iesniedza sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa projektu atkritumu poligonam "Cinīši", Demenes pagasts, Daugavpils novads, kas aprēķināts saskaņā ar Regulatora padomes 2017. gada 16. februāra lēmumu Nr. 1/5 "Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa aprēķināšanas metodika".

 

SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs ir 20,28 EUR/t (bez PVN un bez DRN), un tas ir spēkā no 2012. gada 1. marta (SPRK lēmums 09.03.2011).

 

Regulatorā iesniegto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojumu tarifa projektu veido:

 

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANAS TARIFS (bez PVN un DRN):

Sadzīves atkritumu apglabāšanas komponente*, EUR/t

21,64

DRN starpības komponente, EUR/t

Pie DRN likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

15,92

Pie DRN likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

19,56

Pie DRN likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

22,74

Sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs bez DRN, EUR/t

Pie DRN likmes 35 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

5,72

Pie DRN likmes 43 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

2,08

Pie DRN likmes 50 EUR/t saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu

-1,10

* Atbilst jēdzienam "Spēkā esošais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs".

 

Kopējais maksājums, kāds veidojas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma lietotājiem pēc plānotajām izmaiņām, varētu būt:

 

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs (bez PVN un bez DRN), EUR/t

DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t

Maksājums ar DRN (bez PVN), EUR/t

Laika posmā

5,72

35,00

40,72

01.01.2018 - 31.12.2018.

2,08

43,00

45,08

01.01.2019 - 31.12.2019.

-1,10

50,00

48,90

no 01.01.2020.

 

Tarifa izmaiņas ir saistītas ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 41. panta un pārejas noteikumu 31. punkta prasību izpildi un ES Kohēzijas fonda projekta "Papildus infrastruktūras izveide sadzīves atkritumu poligonā "Cinīši" Nr. 3DP/3.5.1.2.2/11/IPIA/VARAM/003" projekta ietvaros izveidoto infrastruktūras objektu ekspluatācijas izmaksām.

 

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifa projektu lietotājs var SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" birojā Ģimnāzijas ielā 28-2, katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 12.00, iepriekš sazinoties ar SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" grāmatvedi I.Alihimoviču, tālr. 65423817.

 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA "Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija" Ģimnāzijas ielā 28-2, Daugavpilī, LV-5401, e-pasta adrese: aadso@inbox.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, fakss 67097277)), e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook