Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025.gadam gala redakcijas apstiprināšanu

Krāslavas novada domes 2019. gada 30. maijā pieņēma lēmumu ”Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam apstiprināšanu” (protokols Nr. 7., #15).

 

Krāslavas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam (turpmāk Attīstības programma) ir Krāslavas novada pašvaldības vidēja termiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības attīstības prioritātes, rīcības virzieni, uzdevumi un veicamie pasākumi, kas vērsti uz novada stratēģisko mērķu sasniegšanu. 

Krāslavas novada attīstības programmu 2019. – 2025.gadam sastāv no sekojošām sešām daļām:

•    Krāslavas novada pašreizējās situācijas raksturojums un analīze;
•    Stratēģiskā daļa;
•    Rīcības plāns;
•    Investīciju plāns;
•    Īstenošanas uzraudzība un kontroles kārtība;
•    Programmas izstrādes process un sabiedrības iesaistīšanās.


Ar Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam gala redakciju var iepazīties pašvaldības mājas lapā: https://kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma, kā arī https://geolatvija.lv.

Ar dokumenta drukas versiju var iepazīties Krāslavas novada domes Attīstības nodaļā, Skolas ielā 7 (11.kab.), Krāslavā.

Par izstrādi atbildīgā persona: Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe.

 

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook