Paziņojums par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu

Krāslavas novada dome 2018. gada 22. februārī pieņēma lēmumu Nr.4, 5 § „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019. - 2025. izstrādes uzsākšanu”; ir apstiprināts darba

.

 

 

 

uzdevums ar izstrādes termiņiem un nozaru darba grupu pamatsastāvs.

 

Programmas izstrādes uzdevumi:

definēt novada vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

izvērtēt un ņemt vērā spēkā esošos Krāslavas novada, Latgales plānošanas reģiona un nacionālos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus – attīstības programmas, ilgtermiņa attīstības stratēģijas, un to vietējo pašvaldību, ar kurām robežojas Krāslavas novads, spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus;

izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;

nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību Programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, iesaistot darba grupās un sabiedriskajās apspriedēs.

 

Attīstības programmas izstrāde ilgs līdz 2019. gada aprīlim.

 

Ar šobrīd spēkā esošo Attīstības programmu 2012. – 2018.gadam var iepazīties Krāslavas novada pašvaldības mājas lapā kraslava.lv/pasvaldiba/attistibas-dokumenti/attistibas-programma/ . Informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām martā tiks ievietota kraslava.lv/sabiedribas-lidzdaliba/ un pašvaldības izdevumā “Krāslavas Vēstis”.

 

Par programmas izstrādi atbildīgā persona ir Krāslavas novada domes Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe, mob.tālr.: 29185871, e-pasts: inara.dzalbe@kraslava.lv.

 

Pielikums: Lēmums „Par Krāslavas novada attīstības programmas 2019.-2025. gadam izstrādes uzsākšanu”

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook