PAR KRĀSLAVAS PAMATSKOLAS PIEVIENOŠANU KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJAI

27. februārī, notika Krāslavas novada domes sēde, kurā tika pieņemts lēmums likvidēt Krāslavas pamatskolu, pievienojot to Krāslavas Valsts ģimnāzijai, nosakot, ka: 2020. gada 27. augustā tiek pabeigta Krāslavas pamatskolas pievienošana Krāslavas Valsts ģimnāzijai, kad tā beidz pastāvēt un tiek izslēgta no Izglītības iestāžu reģistra;

ar 2020. gada 28. augustu Krāslavas Valsts ģimnāzija pārņem visas Krāslavas pamatskolas juridiskās, mantiskās saistības un turpina īstenot izglītības programmas adresē: Pils iela 5, Krāslava,
no 2020. gada 1. septembra Krāslavas Valsts ģimnāzija nodrošina pilnu pamatizglītības un vidējās izglītības ieguvi no 1. līdz 12. klasei atbilstoši licencētajām izglītības programmām.

Pēc 2019. gada 1. septembra datiem 2019./2020.m.g. Krāslavas pamatskolā izglītību iegūst 387 izglītojamie, no tiem: 1.- 4. klasēs - 191, 5.-6. klasēs - 100, 7.- 9. klasēs - 96. Krāslavas Valsts ģimnāzijā izglītību iegūst 174 izglītojamie, no tiem 7.- 9.klasēs – 68, 10.- 12.klasēs – 106.

Izglītojamo skaits ir nepietiekams, lai nodrošinātu MK noteikumu „Ģimnāzijas un valsts ģimnāzijas statusa piešķiršanas un anulēšanas kārtība un kritēriji” noteiktās prasības izpildi, proti uz ģimnāzijas statusu var pretendēt iestāde, kuras 10.–12. klasēs mācās ne mazāk par 120 izglītojamiem.

2018. gada 1. septembrī stājās spēkā Vispārējās izglītības likuma 40. panta ceturtās daļas redakcija, kas nosaka, ka Valsts ģimnāzija ir tiesīga īstenot arī pilnu pamatizglītības programmu, lai nodrošinātu vienotu pieeju daudzpusīgu izglītības programmu īstenošanai, racionālu un efektīvu materiāli tehnisko, finanšu resursu izmantošanu, vairāku izglītības programmu īstenošanas koncentrēšanu vienā izglītības iestādē, kas ir par pamatu administratīvo izdevumu samazināšanai, kā arī, lai izveidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu novadā, lietderīgi būtu Krāslavas pamatskolā īstenotās izglītības programmas pievienot īstenošanai Krāslavas Valsts ģimnāzijā, kā rezultātā Krāslavas pamatskola beidz pastāvēt, bet izglītojamie turpina saņemt līdzvērtīgu kvalitatīvu izglītību ģimnāzijā. Šādas pārmaiņas nepasliktinās izglītojamo mācību procesu un neradīs papildu apgrūtinājumus, jo izglītības programmu īstenošanas vieta pamatskolēniem atradīsies tajās pašās ēkās, kur tas notiek līdz šim. Krāslavas novada dome, īstenojot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu „Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi”, Krāslavas izglītības iestādēs plāno veikt vērienīgas investīcijas izglītības infrastruktūras attīstībā, ieguldot skolas ēkā Pils ielā 5 līdzekļus, kas projektā paredzēti gan Krāslavas Valsts ģimnāzijas, gan Krāslavas pamatskolas audzēkņiem.

Lēmums stāsies spēkā pēc Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņojuma saņemšanas.

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook