Par Krāslavas novada Piedrujas pagasta teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu

Krāslavas novada dome 2009.gada 03.septembrī ir pieņēmusi lēmumu (prot.Nr.7, #3) nodot sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai Krāslavas novada Piedrujas pagasta teritorijas plānojuma 2009. – 2021.gadam 1.redakciju un

 Vides pārskata projektu. Sabiedriskās apspriešanas termiņš – no 15.09.09. – 26.10.09.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks Krāslavas novada Piedrujas pagasta pārvaldē š.g.01.oktobrī plkst.12.00.
Iepazīties ar dokumentiem un sniegt rakstiskas atsauksmes iespējams Krāslavas novada domes 1.stāvā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, no pirmdienas līdz ceturdienai no plkst.8 līdz 17. Plānojuma elektroniskā versija būs pieejama pašvaldības mājas lapas www.kraslava.lv sadaļā „Attīstības dokumenti”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook