Norvēģija – veiksmīgs paraugs sadarbībai

Latgales plānošanas reģiona delegācijas vizītes laikā Trondelāgas reģionā (Norvēģijā) noslēgtas vairākas vienošanās, nodibināti sadarbības kontakti ar Verdālas, Inderojas un Tronheimas pašvaldībām, ar Dienvidtrondelāgas un Ziemeļtrondelāgas reģiona padomēm,

kā arī ar Norvēģijas biznesa atbalsta struktūru „Innovation Norway”, informē  Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja Iveta Maļina - Tabūne.  
Vizītes laikā Norvēģijā noslēgts arī nodomu protokols par sadarbību starp Latgales plānošanas reģionu un Ziemeļtrondelāgas universitātes koledžu, kas paredz pieredzes apmaiņu pārrobežu sadarbībā izglītības, kultūras un inovāciju jomā, kopīgu projektu plānošanu un ieviešanu pārrobežu sadarbības veicināšanai, akadēmiskā un biznesa sektoru tuvināšanu, valsts struktūru un augstskolu iesaistīšanu kopīgos projektos.
Latgales plānošanas reģiona delegācijas dalībnieki Norvēģijā iepazinās arī ar biznesa inkubatoru koncepciju un darbību, uzņēmēju attīstības projektiem un inovācijām. Tāpat Norvēģijā valsts mērogā pārdomāts, kā piesaistīt jauniešus konkrētam reģionam. Minētais jautājums tiek risināts, sadarbojoties vietējai, reģionālajai un valsts varai, publiskajam un privātajam sektoram.
Tā kā Latgales plānošanas reģions ir sācis darbu pie Latgales ekonomiskā profila izstrādes nākamajam struktūrfondu līdzekļu apguves periodam, īpaša uzmanība vizītes laikā tika veltīta Trondelāgas reģiona ekonomikas attīstībai, konkurētspējas veidošanai, labas prakses piemēriem valsts pārvaldē u.c., kā arī sadarbības izveidošanai starp Latgales plānošanas reģionu un Trondelāgas reģionu.
 „Viens no brauciena ieguvumiem ir tas, ka praksē redzējām, kā iespējams sakārtot valsti - Norvēģija ir labs piemērs sadarbības veidošanā un dialoga veicināšanā starp visu sfēru pārstāvjiem: starp darba devējiem un ņēmējiem, starp valsts pārvaldi un privāto sektoru, starp kultūras pārstāvjiem, augstskolām, studentiem, pētniecības institūtiem, starp dažādu vecuma grupu un profesiju pārstāvjiem. Tādējādi, izraugoties kopīgu mērķi un visiem kopā strādājot, tiek sekmēta reģiona attīstība. Veiksmīgi izveidoti arī finansēšanas mehānismi. Tā, piemēram, zemnieki, kas dzīvo attālākos rajonos, saņem subsīdijas gan no vietējās pašvaldības, gan no reģiona un valsts pārvaldes. Šādi Norvēģijā tiek veicināta vienmērīga valsts apdzīvotība un attīstība,” stāsta Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Andris Vaivods.
Latgales plānošanas reģiona un Trondelāgas reģiona pieredzes apmaiņa un sadarbība notiek Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta Grantu shēmas “Īstermiņa ekspertu fonds” projekta „Latgales plānošanas reģiona pieredzes apmaiņas brauciens uz Trondelāgu Norvēģijā labas prakses apmaiņas veicināšanai starp reģioniem” ietvaros, informē projekta vadītāja Viktorija Želtkova.
Latgales plānošanas reģions kopš 2007.gada ir izstrādājis 14 projektus, no kuriem atbalstīti ir desmit (apstiprināto projektu kopējais budžets - 4 728 810 EUR), vēl vairāki atrodas izvērtēšanā. Projekti tapuši sadarbībā ar pašvaldībām, uzņēmējiem un nevalstisko sektoru. Latgales plānošanas reģiona stratēģiskie attīstības virzieni ir uzņēmējdarbība, tūrisma veicināšana, kultūra un sports, transports un loģistika, izglītība un vide.
Informāciju sagatavoja:
Harijs Vucins, kompānija „13.STĀVS”
e-pasts: harijs@13stavs.lv, t/f.: +371 654 21243

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook