Nekustamā īpašuma izsole

Krāslavas novada dome izsludina rakstisku pirmo izsoli par nekustamā īpašuma – Skolas ielā 3, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā nomas tiesību iegūšanu.

Krāslavas novada dome izsludina rakstisku pirmo izsoli par nekustamā īpašuma – Skolas ielā 3, Indrā, Indras pagastā, Krāslavas novadā (kadastra Nr.6062 004 0809 005) telpas Nr.7, 32,2 m2 platībā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 1,50 (bez PVN) par 1m2 telpu mēnesī.

Objekts tiek iznomāts uz 3 (trīs) gadiem ar iespēju pagarināt nomas līguma termiņu. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu.

Objekta iznomāšanas mērķis – reģistrētas saimnieciskās darbības veikšana vai biroja izveide.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek no 2018.gada 5.aprīļa līdz 2018.gada 11.aprīlim plkst.17:00. katru darba dienu, darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Pieteikumu atvēršana notiks 2018.gada 11.aprīlī plkst.17:00 Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, Objekta izsoles pieteikumu atvēršanas sanāksmē.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, personīgi vai elektroniski līdz 2018.gada 11.aprīlim plkst.17:00. Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, 2.kabinetā, darba laikā – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, e-pasts: gunta.miglane(@)kraslava(.)lv

Objektu var apskatīt izsoles Nolikuma 4.punktā noteiktajā kārtībā.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook