Nekustamā īpašuma izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā otrajā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums Skolas ielā 17A, Kombuļos

Zemes gabals 2,4 ha platībā, neapdzīvojamā ēka (skolas ēka) 1617,6 m2 platībā un palīgēka (katlu māja) 86,1 m2 platībā, Skolas ielā 17A, Kombuļos, Kombuļu pagastā, Krāslavas novadā (kadastra numurs 6074 004 0340).

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 36800,00 (trīsdesmit seši tūkstoši astoņi simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 3680,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018.gada 16.maijam plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2018.gada 16.maijā plkst. 11.00.. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksu – summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook