Meža nozare Krāslavas novadā

Šogad Latvijas Pašvaldību savienības projekta “Meža dienas 2020” ietvaros, kura moto ir „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”,aicināja iedzīvotājus pievērst uzmanību parku, aleju, koku rindu, dendroloģisko stādījumu stāvoklim un palīdzēt risināt labiekārtošanu, kā arī ar meža apsaimniekošanu saistītajiem jautājumiem. Projektu Latvijas pašvaldības atbalsta Meža attīstības fonds.

Krāslavas novadā meži klāj 35 942,13 hektārus jeb 33,37 % no kopējās novada platības, tai skaitā no tiem visvairāk – 26 980,14 jeb 75,07 % mežu pieder privātajiem, 8421,16 ha jeb 23,43% - valstij, savukārt 541,83 ha jeb 1,5 % mežu pieder pašvaldībai. Visvairāk mežu ir Kaplavas, Ūdrīšu, Kalniešu un Robežnieku pagastos. Lielākā daļa privāto mežu īpašumu platības ir sadrumstalotas, reljefs samērā kalnains, purvains, ar daudzām ūdens krātuvēm.

Mežsaimniecība ir viena no populārākajā darbības nozarēm Latgalē pēc neto apgrozījuma; kokapstrāde ir izvirzīts kā viens no nozīmīgajiem nākotnes attīstības virzieniem reģionā Latgales attīstībai. Krāslavas novadā 2019.gadā mežu nozarē nodarbināto skaits pēc VID datiem ir 7,1% no nodarbināto skaita, īpatsvars budžetā % no visa nomaksātā iedzīvotāju ienākumu nodokļa – 6,3 %.

Krāslavas novadā ir nodibināta biedrība “Mežsaimnieku apvienība “Krāslava””, kas šobrīd aptver visu Latgales reģionu. Katru gadu tiek sagatavoti vairāki desmiti projektu ar ES ELFLA finansiālu atbalstu meža īpašumu un lauksaimniecībā neizmantoto platību apmežošanai, jaunaudžu retināšanai, tiek sniegti konsultatīvie pakalpojumi ar mērķi uzlabot un veicināt mežsaimniecības apsaimniekošanu, ekonomisko efektivitāti utml.

Runājot par meža nozari Krāslavas novadā, tad bieži vien paši novada iedzīvotāji paši pat neapzinās, kāda tā ir bagātība – tieši tie, kas apciemo Krāslavas novadu no citiem reģioniem vai valstīm, uzsver to, cik šeit ir daudz skaistu mežu. Sargāsim šo bagātību!

                                                                             

Aero foto: Ivars Stivriņš

 

 

Ināra Dzalbe

Krāslavas novada domes

Attīstības nodaļas vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook