Mācību vizīte par degradēto teritoriju atjaunošanu

Krāslavas novada pašvaldības pārstāvji, sadarbībā ar projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija” partneriem no Latvijas – biedrību “Eiroreģions “Ezeru zeme””, Rēzeknes speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi, Rēzeknes novada pašvaldību, Daugavpils pilsētas domi, devās mācību vizītē uz Lietuvu, lai iepazītos ar Paņevežas pašvaldības un Visaginas pašvaldības pieredzi darbā ar degradēto teritoriju atjaunošanu.

Katrā pašvaldībā viena no problēmām ir degradētās teritorijas, kurās nenotiek saimnieciskā darbība, tās netiek atbilstoši uzturētas un izmantotas, kā rezultātā bojā pilsētvides tēlu un veido zaudējumus pašvaldības budžetā, neefektīvas teritorijas izmantošanas dēļ. 

Paņevežas pilsētā dzīvo apmēram 100 000 iedzīvotāju un tā ir viena no lielākajām pilsētām Lietuvā, pie kuras kādreiz bija izvietota PSRS kara aviācijas bāze. Ilgu laiku bāzes teritorija netika apsaimniekota un katrs privātīpašnieks uzturēja savu iegādāto īpašumu, kā uzskatīja par nepieciešamu. Šobrīd teritorija atrodas degradētā stāvoklī un īpašniekiem nav vienota koncepta, kā uzlabot kopējo teritorijas stāvokli, atjaunot piebraucamos ceļus, uzlabot ēku vizuālo stāvokli un infrastruktūru kopumā. Lai uzlabotu situāciju, Paņevežas pašvaldība apseko teritoriju, veic pārrunas ar privātīpašniekiem, kuri kādreiz ir iegādājušies īpašumus šajā zonā, un strādā pie vienotas programmas izstrādes, lai, piesaistot finansējumu, pašvaldība varētu sakopt publisko teritoriju, bet privātīpašnieki uzlabotu ēku un piederošās teritorijas stāvokli. Tādā veidā kopīgi sadarbojoties, attīstīt teritoriju un veidot to pievilcīgu jauniem investoriem un jaunām iespējām.

Visaginas pilsēta ir viena no jaunākajām pilsētām Lietuvā, kura tika izveidota 70-jos gados, kā dzīvojamā zona Ignalinas atomelektrostacijas (AES) darbinieku un viņu ģimeņu vajadzībām. Pēc Ignalinas AES slēgšanas liela daļa iedzīvotāju pārcēlās uz dzīvi citur. Šobrīd Visaginā dzīvo aptuveni 18 000 iedzīvotāju. Pilsētas ainavu veido galvenokārt padomju laika daudzstāvu ēkas un būves, kas raksturīgas 70-to gadu periodam. Daļa no tām ir neapdzīvotas un atrodas degradētā stāvoklī. Pašvaldības pārstāvji atzina, ka, ņemot vērā vēsturisko situāciju, kad Visaginā ieradās jaunas ģimenes, lai strādātu Ignalinas AES, šobrīd ir izteikti jūtama sabiedrības novecošanās. Pašvaldība iespēju robežās cenšas piesaistīt līdzekļus, lai labiekārtotu pilsētvidi un piesaistītu jaunus investorus, kuri veidotu jaunas darbavietas vietējiem iedzīvotājiem. 

Projekta “Degradēto teritoriju revitalizācija” sadarbības partneri gan no Latvijas, gan no Lietuvas atzina, ka ļoti nozīmīgi veidot kopīgu izpratni par pilsētvides uzturēšanu un attīstību. Gan organizācijām, kuras strādā pilsētās, gan vietējiem iedzīvotājiem ir jāsaprot, cik nozīmīgi kopējā pilsētas tēla veidošanai ir sakopt savu īpašumu, kaut vai vienkārši savācot gružus un sakopjot zālāju, kā veidojas kopējais iespaids par pilsētu, ja katrs privātīpašnieks uztur kārtībā savus īpašumus un nenoved tos līdz degradētas teritorijas stāvoklim, kā pieaug pilsētas attīstības iespējas, ja degradētās teritorijas tiek atjaunotas un piedāvātas jaunām uzņēmējdarbības attīstības iespējām. 

Mācību vizīte Lietuvā noslēdzās ar atziņām par degradēto teritoriju attīstības nozīmību un nepieciešamību veidot vienotu izpratni, ka pilsētas attīstība atkarīga ne tikai no pašvaldības, organizācijas vai katra iedzīvotāja darba, bet arī no vienotas izpratnes par pilsētas tēla veidošanu un attīstības iespējām.


Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvija-Lietuva programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

 


Aina Dzalbe
Projekta vadītāja

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook