LEADER projektu konkurss uzņēmējdarbības attīstībai, vietējās teritorijas, dabas, kultūras objektu sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai un sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Biedrība „Krāslavas rajona partnerība” izsludina atklāta projektu konkursu „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” un "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" aktivitātēs (MK not. Nr. 590). Projektu iesniegšana no 2019. gada 8. aprīļa līdz 8. maijam. Izsludinātā projektu konkursa kopsumma - 965 273.42 EUR.

 

Projektu konkurss attiecas uz biedrības “Krāslavas rajona partnerība” darbības teritorijas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015. - 2020. g. šādām rīcībām: 

1.1.  “Atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu radīšanai, esošo produktu un 
        pakalpojumu attīstīšanai, to realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu 
        radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”
        Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 392 563.15 EUR

1.2.  “Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, tai skaitā pašu saražotās  
        produkcijas iepakošanai, tās realizēšanai tirgū, kā arī kvalitatīvu darba apstākļu 
        radīšanai, darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”
        Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 100 000 EUR

1.3.  “Atbalsts vides radīšanai vai labiekārtošanai, kurā tiek realizēta vietējā   
        produkcija, un jaunu realizācijas veidu īstenošanai, atpazīstamības tēla   
        veidošanai, kā arī darbinieku kompetenču un produktivitātes celšanai”
        Konkursa kārtā pieejamais finansējums – 100 000 EUR

Sabiedriskā labuma projektu* (plānotajam mērķim nav komerciāla rakstura un tas nav kvalificējams kā valsts atbalsts. Par sabiedriskā labuma projekta rezultātu netiek prasīta samaksa un ir brīvi publiski pieejams) rīcībām:
2.1.  “Atbalsts vietējās teritorijas, ieskaitot dabas un kultūras objektu, sakārtošanai,
        pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai”. 
        Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 272 710.27

2.2.  “Atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem”. 
        Konkursa kārtā pieejamais finansējums - 100 000 EUR

 

 

Vairāk informācijas: 
www.kraslavaspartneriba.lv 
Zane Ločmele
administratīvā vadītāja 
Krāslavas rajona partnerība
T. 25608232

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook