Latvijas valsts simtgadei veltītais pasākumu cikls izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons”

Februāra pēdējā dienā Krāslavas BJC sadarbībā ar izglītības iestādēm, pieaicinot ekspertus no pašvaldības, sabiedriskajiem medijiem un nevalstiskajām organizācijām,

.

.

.

.

.

.

.

 

 

 

rīkoja Labo darbu festivālu KRĀSLAVAS NOVADĀ. Dienas garumā pilsētas izglītības iestāžu bērni un jaunieši stāstīja un rādīja savus labos darbus, ko darījuši jau vairākus gadus, šogad vai arī ieplānojuši kopā ar saviem skolotājiem - konsultantiem jau tuvākajā nākotnē.

 

Šī festivāla galvenais mērķis: veicināt audzēkņu piederību savai skolai, vietējai kopienai un valstij, tādējādi veicinot viņu pilsonisko līdzdalību, patstāvību, atbildību un piedalīšanos Latvijas valsts simtgades svinēšanā un Latvijas valstiskuma stiprināšanā.

 

Rīta pusē ideju tirdziņā tika piedāvātas dažādu jomu LABO DARBU prezentācijas. Dalībnieki stāstīja par pateicības darbnīcu, kurā veidoja piespraudes novada sociālajiem darbiniekiem, par praktiski izmantojamu izstrādājumu šūšanu un nodošanu “Caritas“ rīcībā, vasaras brīvā laika nodarbībām jaunāko klašu skolēniem, par sadarbību ar Krāslavas veco ļaužu pansionātu „Priedes”, par Krāslavas novadā slēgto skolu likteni, par iespējamo palīdzību dzīvnieku patversmes iemītniekiem, par dažādām mākslinieciskās pašdarbības iniciatīvām skolā, par pētījumiem un pašu rokām darinātām dāvanām - Latvijas simtgadei.

 

Labo darbu prezentācijās dzirdēto un redzēto vērtēja, uzdeva jautājumus par paveikto un iecerēto, par darbu lietderību un nozīmīgumu, ieguvumu no veiktā labā darba sev un citiem, labo darbu kā tradīcijas ilgtspējas nodrošinājumu izglītības iestādē, par skolēnu/audzēkņu ieguldījumu un iniciatīvu darba veikšanā ekspertu komisija, kuras sastāvā bija: Iveta Leikuma - Laikraksts „Ezerzeme” korespondente, biedrības „Latvijas sociālās adaptācijas asociācija” Krāslavas jauniešu kluba jaunatnes darbiniece, Raimonds Lazda - biedrības Sociālās attīstības aģentūra „Pieci airi” valdes priekšsēdētājs, psihologs, Tatjana Azamatova- biedrības Sociālās attīstības aģentūra „Pieci airi” valdes locekle, socioloģe, Viktors Moisejs- Krāslavas novada domes priekšsēdētāja vietnieks,  Inga Kavinska- Krāslavas novada domes Sabiedrisko attiecību speciāliste, Latvijai 100 koordinatore, Julianna Moisejenkova- Krāslavas novada Izglītības pārvaldes Jaunatnes lietu speciāliste.

 

Pēc prezentācijām dalībnieki sadalījās radošās grupās, kur pašu rokām sašuva DAUDZFUNKCIONĀLU PRIEKŠMETU, Krāslavas BJC pulciņu skolotājas Ainas Gubas vadībā, kurus noslēgumā pasniedza ekspertiem, savukārt sk. Larisas Kizjalo darbnīcā PRIEKŠMETU ILGTSPĒJĪGA IZMANTOŠANA tapa putnu barotavas, kas nu jau otro nedēļu priecē Raiņa ielas 25 pieguļošo mazdārziņu  un māju pagalma zīlītes.

 

Diskusiju grupu LĪDZDALĪBA UN ATBILDĪBA vadīja Līderu skolas vadītāja, BJC direktore Rita Vekšina un “Gada brīvprātīgais-2017” titula īpašniece, Krāslavas VĢ 10.kl. skolniece Aļona Pavlovska. Par to, ka LATVIJĀ IR VĒRTS DZĪVOT UN DARĪT LABUS DARBUS diskutēja un atziņas pārējiem izstāstīja tie, kas darbojās kopā ar Krāslavas Varavīksnes vidusskolas skolotāju Irēna Gončarovu. Viņa ir viena no tām novada skolotājām, kas kopš 2017. gada pavasara aktīvi iesaistās skolotāju tālākizglītotāju kursos “Skolēnu pilsoniskās līdzdalības sekmēšana audzināšanas procesā”.

 

Labo darbu festivāla Krāslavas novadā noslēgumā notika LABO DARBU veicēju godināšana un ekspertu uzrunas. Ekspertu komisija iesniegtajiem darbiem pēc to satura, formas, mērķauditorijas, iesaistītajiem sadarbības partneriem, apjoma un citiem kritērijiem piešķīra vairākas nominācijas. Krāslavas pamatskolas 5.a kl. un audzinātājas Jeļenas Japiņas veikums “Labo darbu pateicības darbnīca” ieguva nomināciju SKOLAS UN PAŠVALDĪBAS SADARBĪBA. Krāslavas Bērnu un jauniešu centra Šūšanas modelēšanas pulciņš “Meistarstiķis” ar darbu “Praktisku izstrādājumu darināšana” pulciņa skolotājas Ainas Gubas vadībā - nomināciju CILVĒKS CILVĒKAM. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 1.-4.kl.  un vidusskolēnu grupa, kuri darbojas Vasaras lauciņa aktivitāšu nodrošināšanā mazākajiem sk. Dainas Strupišas vadībā-nomināciju INOVATĪVS PROJEKTS. Krāslavas pamatskolas bērnu pašiniciatīvas klubs „Spicais”, vad. Velta Daņiļeviča, par sadarbību ar Krāslavas veco ļaužu pansionātu „Priedes” ieguva nomināciju PAAUDŽU SADARBĪBA. Krāslavas Bērnu un jauniešu centra novadpētniecības radošā darbnīca “Jāņtārpiņi”(5.-12.kl.), stāstot par paveikto Krāslavas novada likvidēto skolu likteņu izpētē, pulciņa sk. Viktorijas Urbanovičas vadībā, darbs saņēma nomināciju NOVADA IZGLĪTĪBAS VĒSTURE. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas pamatskolas un vidusskolas audzēkņu grupa kopā ar skolotājām Liliju Jasinsku un Irēnu Gončarovu darbojoties jomās, kas saistītas ar novada pansionāta iedzīvotājiem un palīdzību dzīvnieku patversmes iemītniekiem ieguva nomināciju MEKLĒJUMOS. Krāslavas pamatskolas 1.a, 5.a, 6.b un 6.c kl. skolēnu grupa kopā ar skolotājām Valentīnu Geku, Jeļenu Japiņu, Lolitu Dzalbi veidoja Dāvanu Latvijai. 100 medaļas Latvijas simtgadei, par šo iniciatīvu no ekspertiem saņemot nomināciju VIDES PILNVEIDE. Krāslavas Varavīksnes vidusskolas 5.-8. un 9.-12.kl. grupa kopā ar konsultanti Anželu Semjonovu, darbojoties mākslinieciskās pašdarbības jomā un rīkojot šovu “Atkārto!”, saņēma nomināciju RADOŠĀ IDEJA. Krāslavas pamatskolas 6.a, 6.b un 8.b kl. skolēnu grupa kopā ar skolotāju Viju Rabkeviču par dāvanu maisiņu šūšanu Latvijas simtgades ietvaros ieguva nomināciju TRADĪCIJU SAGLABĀŠANA UN KOPŠANA.

 

 LABO DARBU veicēju grupas saņēma ne tikai diplomu kādā nominācijā, bet arī veicināšanas balvas no Novada domes, ikviens festivāla dalībnieks arī organizatoru sarūpētu ikdienā derīgu mantu - pildspalvu ar uzrakstu “ES DARU LABU LATVIJU”. Tas kļuvis par moto visiem darbiem, ko šogad un turpmākos gadus līdz pat 2020. gadam iniciēs, veiks, un atbalstīs Krāslavas Bērnu un jauniešu centrs kopā ar saviem partneriem Latvijas valsts simtgadei veltīto pasākumu cikla izglītības iestādēs “Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons” ietvaros.

 

Neskatoties uz īsti ziemīgiem laika apstākļiem, festivāla noslēguma aktivitāte notika ārā, kur kopā ar trim brašiem ģimnāzistiem-11.c.klases puišiem kastaņos tika iekārtas darbnīcā tapušās putnu barotavas - kārtējais labais darbs, tās noderēs arī nākamajā ziemā.

 

 Šobrīd visi iesaistītie Labo darbu maratonā ir aicināti veikt pieteikšanos Latgales reģionālajam festivālam, kas notiks tikai šī gada rudenī, bet pieteikumi Valsts izglītības satura centram jāiesniedz elektroniski jau līdz 15. martam.

 

Visi labie darbi ir nozīmīgi un nepieciešami pašu skolēnu, vecāku, dažādu paaudžu un profesiju saliedētībai, kā arī vietējās sabiedrības labklājībai. Bērniem un jauniešiem tā ir iespēja saprast, kas ir pilsoniskā līdzdalībā, ka, veikt labos darbus, tas ir izkopjams paradums, kas kļūst par vienu no personības attīstības nozīmīgiem faktoriem.

 

Paldies par pastāstītajiem labajiem darbiem. Tie tika, tiek un tiks veikti visdažādākajās jomās, to apliecina skolēnu skaits, kas jau šobrīd tos veic, tie ir ne tikai desmiti, kas piedalījās festivālā, bet simti, kas darīja un darīs savām interesēm, spējām un vajadzībām atbilstošu, kā arī jēgpilnu un nozīmīgu darbu savai, novada un mūsu Latvijas izaugsmei. 

 

Krāslavas BJC metodiķe, festivāla organizatore Sanita Kumpiņa

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook