Latgales spēks tradīcijās – kulinārais mantojums un seno amatu prasmes

Uzlabot dzīves kvalitāti, stiprināt reģionālo identitāti un piederības sajūtu, kā arī sekmēt tūrisma attīstību pierobežas reģionos – šāds bija projekta “Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana” jeb BELLA CULTURE izaicinājums. Laika posmā no 2019. līdz 2021.gadam projektu īstenoja Krāslavas un Ludzas novadu pašvaldības, biedrība “Latgales kulinārā mantojuma centrs” Latvijā, Polockas un Zeļvas rajonu izpildkomitejas, Baltkrievijas lauku un ekotūrisma asociācija “Адпачынак у вёсцы” Baltkrievijā, Anīkšču un Kupišķu rajonu pašvaldības Lietuvā.

Nozīmīgākais projekta rezultāts ir Krāslavā izveidotais Amatniecības centrs. Jaunajā centrā darbu uzsākušas Podniecības, Kulinārā mantojuma, Kokapstrādes un Aušanas darbnīcas. Centra apmeklētāji var iepazīties ar tradicionālajiem arodiem vai izgaršot Latgales kulinārā mantojuma produkciju, kā arī līdzdarboties māla apstrādē, aušanā, ādas apstrādē,  kokgriešanā.

Projekta ietvaros tika popularizētas arī Latgales reģiona un Krāslavas novada kulinārā mantojuma tradīcijas un vērtības. Ēdiens ir svarīgs jebkurai mērķauditorijai tūrismā, tāpēc tiek paredzēts, ka projekta ietvaros izdotā “Latgales pavārgrāmata” ne vien sekmēs reģiona kultūras tradīcīju sargāšanu, bet arī veicinās gastronomiskā tūrisma attīstību. Savukārt brošūrā "Iepazīsti Bella mantojumu un kultūru" akcentēts vietas īpašais gars - genius loci, un tam raksturīgās lietas. Un ceļotāji vēlas šīs lietas iepazīt tur, kur tās izgatavotas. Tāpēc šis izdevums būs motivējošs ceļvedis ikvienam ceļotājam, kurš vēlēsies iepazīt latviešu, lietuviešu un baltkrievu tradicionālās amatu prasmes un pats iejusties amatnieka lomā.

Jaunu tūrisma produktu attīstībai, pielāgojot tradicionālās amatniecības prasmes mūsdienām, tika rīkoti divi izglītojoši semināri un pieredzes apmaiņas brauciens uz Baltkrieviju tūrisma jomas speciālistiem un uzņēmējiem. Mācību video "Lina auklu vīzes", "Alus brūvēšana", "Rudzu maizes cepšana" un "Austās skalu segas" iemūžinātas dažādu arodu amatnieku meistarklases, kas ļaus nākamajām paaudzēm nodot seno arodu prasmes un iedvesmos ikvienu interesentu apgūt jaunas zināšanas.

Abu drukāto izdevumu digitālās versijas un mācību video filmas apskatāmas projekta partneru tīmekļa vietnēs.

Projekta BELLA CULTURE mērķa grupa ir 46 Latgales reģiona amatnieki un tūrisma jomas uzņēmēji, kā arī vietējo pašvaldību iedzīvotāji un viesi, kuriem projekta sasniegumi arī ilgtermiņā palīdzēs uzlabot dzīves kvalitāti.

 

Šo projektu finansē Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma Eiropas kaimiņattiecību instrumenta ietvaros 2014.-2020.gadam. Kopējās projekta izmaksas ir 792 657,69 EUR, ES atbalsts (90%) - 713 391,92 EUR.Programmas tīmekļa vietne www.eni-cbc.eu/llb.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Krāslavas novada dome un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

Laila Vilmane, projekta vadītāja

Krāslavas novada pašvaldība

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook