Krāslavas skolēniem jauna dienesta viesnīca

Krāslavas novada dome turpina darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” projekta 8.1.2. 0/17/I/035 “Krāslavas novada izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošana un mācību vides uzlabošana (Krāslavas Valsts ģimnāzijā, Krāslavas pamatskolā)” ieviešanu.

Noslēdzies iepirkums dienesta viesnīcas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai. Atklātā konkursa ietvaros tika saņemti un izvērtēti seši pretendentu piedāvājumi. Līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA “Rem-Pro”, kura iesniedza saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu – 47 333.00 EUR bez PVN. Norit līguma slēgšanas process.
Pēc dienesta viesnīcas būvprojekta izstrādes tiks izsludināts atklātais konkurss par dienesta viesnīcas būvniecības darbiem. Plānotā dienesta viesnīca tiks paredzēta Krāslavas pilsētas izglītības iestāžu audzēkņiem, projekta rezultātā tiks panākta koncentrēta izglītības iestāžu tīkla attīstība, izglītības iestāžu pieejamība iespējami tuvāk dzīvesvietai, nodrošinot mācību vides kvalitātes uzlabošanu un modernizēšanu.

Projekta budžeta kopējās attiecināmas izmaksas sastāda 3 126 601,18 EUR, ERAF līdzfinansējums sastāda 2 657 611 EUR.
Projekta ilgums līdz 2021.gada 31.decembrim. 

 

Juta Bubina,
projekta vadītāja

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook