Krāslavas novada teritorijā tiks veikta ceļu tīkla pārbūve uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās

2019.gada aprīlī Krāslavas novada dome un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra noslēdza Vienošanos par projekta “Krāslavas un Dagdas novadu ceļu tīkla rekonstrukcija uzņēmējdarbības veicināšanai degradētajās teritorijās” 5.6.2.0/18/I/001 īstenošanu.

Projekta ietvaros Krāslavas novadā un projekta sadarbības partnera – Dagdas novada pašvaldības – Dagdas pilsētā ir paredzēta ceļu tīkla pārbūve, kas saistīta ar uzņēmējdarbības veicināšanu degradētajās teritorijās. 

Pašreizējās tendences ekonomiskajā aktivitātē un privāto investīciju piesaistē reģionos liecina, ka nozīmīga problēma saimnieciskās darbības attīstībai un komersantu piesaistei ir nepilnīga publiskā un inženierkomunikāciju infrastruktūra.

Lai uzlabotu teritoriju pievilcību saimnieciskās darbības veikšanai, nepieciešams veikt ieguldījumus komersantiem/investoriem nepieciešamajā publiskajā infrastruktūrā, kā arī uzņēmējdarbībai nepieciešamo teritoriju, pievadceļu un inženierkomunikāciju atzaru sakārtošanā un attīstībā, tādējādi veicinot nodarbinātības iespēju uzlabošanos iedzīvotājiem un šo teritoriju salīdzinošo priekšrocību veiksmīgāku izmantošanu ekonomiskās aktivitātes sekmēšanā.

Lai nodrošinātu uzņēmējdarbības attīstībai atbilstošu infrastruktūru, projekta ietvaros ir paredzēts veikt ielu un ceļu posmu pārbūvi, paredzot asfalta seguma izbūvi. Sakārtota infrastruktūra nodrošinās uzņēmumu tālāko attīstību, radīs priekšnosacījumus investīciju piesaistei un jaunu darbavietu izveidei.

Projekta ietvaros ir iecerēts veikt Izvaltas ielas posma (113 m), Kalna ielas posma un pašvaldības ceļa “Augstkalne - Saksoni” (1265 m), pašvaldības ceļa "Dauguļi - Raudovišķi" posma (2000 m) un pašvaldības ceļa "Pleiku apbraucamais ceļš" posma (336 m) pārbūvi Krāslavas novada teritorijā, kā arī Alejas ielas (1345 m) pārbūvi Dagdas novada Dagdas pilsētā.

Projekta veiksmīgai īstenošanai un finansējuma piesaistei no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir izvirzīti vairāki nosacījumi – komersantiem, kas darbojas pārbūvējamās infrastruktūras pieguļošajā teritorijā ir nepieciešams izveidot 36 jaunās darba vietas un veikt nefinanšu investīcijas 2 034 084.00 EUR apmērā savu uzņēmumu attīstībā.

Projekta īstenošana turpināsies līdz 2020.gada septembrim. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 4 030 941,85; Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 2 819 138,15; Valsts budžeta dotācija pašvaldībām – EUR 363 541,11; pašvaldību līdzfinansējums - 848 262,59.

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook