Krāslavas novada pašvaldībā iespējams pieteikties nomāt no pašvaldības tās valdījumā esošas neapbūvētas zemes vienības

Krāslavas novada pašvaldība aicina pieteikties nomāt lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības, par kurām pašvaldībā ir iesniegti iesniegumi ar vēlmi nomāt konkrētās zemes vienības.

Informāciju par zemes vienības atrašanās vietu, zemes vienības robežām un platību var atrast, meklējot kadastra objektu pēc kadastra apzīmējuma interneta vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”, ievadot interesējošā zemes gabala kadastra apzīmējumu.

Persona, kura vēlas nomāt neapbūvētu zemesgabalu, līdz 2019.gada 3.maija  plkst.12.00. Krāslavas novada domes 12.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, iesniedz pieteikumu. Pieteikumā norāda:

1. fiziska persona – vārdu, uzvārdu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi, un citu adresi, kurā persona ir sasniedzama (ja ir), juridiska persona un personālsabiedrība – nosaukumu (firmu), reģistrācijas numuru un juridisko adresi;

2. pretendenta pārstāvi, norādot personu identificējošus datus (ja ir);

3. oficiālo elektronisko adresi (ja ir aktivizēts tās konts) vai elektroniskā pasta adresi (ja ir) un tālruņa numuru;

4. nomas objektu – neapbūvētā zemesgabala nosaukumu, atrašanās vietu, kadastra apzīmējumu;

5. nomas laikā plānotās darbības neapbūvētajā zemesgabalā;

6. pretendenta piekrišanu, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datu bāzēm.

Tām personām, kuras ir iesniegušas iesniegumu ar lūgumu iznomāt šīs zemes vienības, pieteikums atkārtoti nav jāiesniedz! Ja neviena cita persona uz konkrēto zemes vienības nomu nepieteiksies, nomas līgums tiks noslēgts ar personu, kura sākotnēji iesniedza iesniegumu ar vēlmi nomāt zemes vienību.

Nomas līguma termiņš piedāvātajām zemes vienībām ir 6 (seši) gadi.

Piedāvāto zemes vienību nomas maksa aprēķināta, pamatojoties uz Krāslavas novada domes apstiprināto Krāslavas novada lauksaimniecības zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādi, kas nosaka to, ka viena hektāra lauksaimniecības zemes nomas maksa gadā ir EUR 53,81. Lauksaimniecības zemes vienības, neatkarīgi no tās platības, minimālā nomas maksa saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 5.punktu ir 28 euro gadā. Papildus nomas maksai nomniekam jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis un nekustamā īpašuma nodoklis.

Pieteikšanās termiņš līdz 03.05.2019. plkst. 12.00.

Ja uz zemes vienības nomu pieteiksies vairāk nekā viens pretendents, tiks rīkota nomas tiesību izsole, kas tiks izsludināta atsevišķi. Sīkāka informācija, zvanot Krāslavas novada domes juriskonsultam pa tālruni 65681770.

 Nomai piedāvāto neapbūvēto zemes vienību saraksts:

Kaplavas pagasts

N.p.k.

Kadastra apzīmējums

Platība (ha)

Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, neieskaitot PVN

Zemes lietošanas mērķis

1.

6070 009 0127

3,6

193,72

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

2.

6070 009 0181

3,3

177,57

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

3.

6070 009 0393

8,7

468,15

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

4.

6070 009 0425

5,81

312,64

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

5.

6070 010 0067

3,3

177,57

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

6.

6070 010 3057

4,7

252,91

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

7.

6070 010 3058

5,5

295,96

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

8.

6070 009 0171

3,6

193,72

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

9.

6070 009 0377

2,4

129,15

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

10.

6070 010 0069

3,9

209,86

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

11.

6070 010 0064

2,0

107,62

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

12.

6070 010 0421

3,5

188,34

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

13.

6070 010 0240

1,8

96,86

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

14.

6070 007 2041

5,88

316,40

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

15.

6070 010 3052

1,4

75,33

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

16.

6070 010 0012

11,4

613,43

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

17.

6070 009 0073

2,5

134,53

Kods 0101 – zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook