Jauns projekts degradētu teritoriju atdzimšanai – arī Krāslavā

5. jūnijā Krāslavā tikās speciālisti no septiņām Latvijas un Lietuvas organizācijām, lai atklātu Interreg V- A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam projektu LLI-386 "Degradēto teritoriju revitalizācija" jeb “Trans-form”.

Atklājot projektu, tā vadītāja no biedrības Eiroreģions “Ezeru zeme” Laila Vilmane pastāstīja, ka projekta ideja radusies no nepieciešamības - bijušajās postpadomju valstīs daudzas iepriekš militārām vai uzņēmējdarbības vajadzībām izmantotas teritorijas šobrīd ir pamestas un nolaistas. Teritorijas, kā dzīves vides, sakoptības nozīmi atzina arī Krāslavas novada Būvvaldes speciāliste Aleksandra Skerškāne: “Viss, kas mums ir apkārt, lielā vai mazā mērā ietekmē mūsu uztveri. Sakopta, apzaļumota, labiekārtota vide mums sniedz mājīguma sajūtu, iedvesmu un rada pozitīvu noskaņojumu. Turpretī degradētā vidē vairāk par negatīvu dzīves attieksmi un haosu neko nevar sniegt.”

 

Projektā plānots atveseļot un padarīt par konkurētspējīgām Rēzeknes, Krāslavas novadu, Daugavpils, Rēzenes, Panevežas un Visaginas pašvaldību īpašumā esošas degradētās teritorijas. Ne mazāk svarīga projekta daļa ir sadarbība, zināšanu pārnese un gūšana.  Iesaistītie speciālisti  - teritoriju plānotāji, būvvaldes darbinieki un pašvaldību vadītāji strādās teorētiskās  un praktiskās nodarbībās, dosies  pieredzes un mācību braucienos uz projekta partneru teritorijām pa Latviju, Lietuvu un citām vietām Eiropā - Vāciju, Čehiju un Nīderlandi, sadarbībā ar ekspertiem izstrādās četras attīstības koncepcijas un rīcības plānus pilotteritoriju revitalizācijai. Projekta rezultātā taps arī metodiskās rokasgrāmatas teritoriju attīstības plānotājiem.

          

Krāslavā šovasar paredzēts sakārtot bijušo attīrīšanas iekārtu teritoriju Kalna ielā 1a 1,6 ha platībā,  veicot būvju demontāžu un  teritorijas labiekārtošanu – attīrīšanu no krūmiem, notekgrāvja padziļināšanu, caurtekas nomaiņu piebraucamajam ceļam, kā arī teritorijas apzaļumošanu.  

Krāslavas novada domes kā projekta partnera kopējās projekta izmaksas 38 514,25 eiro, t.sk. projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 32 737,11 eiro, valsts budžeta līdzfinansējums - 1 925,71 eiro un pašvaldības līdzfinansējums ir 3 851, 43 eiro.

 

 

Gunta Ahromkina

Projekta koordinatore

Krāslavas novada domē

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook