Ja Jūs esat Krāslavas novada bērna vecāks un meklējiet bērnudārzu, nāciet pie mums!

Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" grupu komplektācija nākamajam, 2019./2020.mācību gadam, jau sākās un turpināsies līdz 2019. gada 29.augustam. Vecāki, savlaicīgi reģistrējiet bērnus pirmsskolas izglītības apgūšanai pēc adreses: Aronsona ielā 1, Krāslavā.

•    Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālruni: 65622249 (vadītāja), 65622259 (lietvede)


Jaunu bērnu reģistrācija: 
•    līdz 17.jūlijam pie vadītājas (pieņemšanas laiks – pirmdien 8.00-10.00, ceturtdien 15.00-17.00; iepriekš informējot (t.65622249), var vienoties par citu pieņemšanas laiku 
•    laikā no 18.jūlija līdz 28.augustam – pie vadītājas vietnieces (darba dienās 8.00-16.00, piektdien 10.00-18.00)

"Pīlādzītī" papildus ar bērniem strādā logopēde, koriģējošās  vingrošanas speciālists un izglītības psihologs
•    mācības iestādē notiek pēc vairākām licencētām pirmsskolas izglītības programmām,
•    bērni tiek gatavoti mācībām gan latviešu, gan bilingvālajās skolās,
•    iestādē tiek ņemts vērā bērnu veselības stāvoklis, maksimāli ievērota individuālā pieeja, 
•    bilingvālajās grupās darbs notiek divās valodās (latviešu un krievu val.), kas ļauj intensīvi apgūt valsts valodu, bērni lasa, raksta un runā  vienlīdz labi abās valodās

Papildus tradicionālajām nodarbībām iestādē ir interešu pulciņi: 
•    tautu un balles deju pulciņi
•    teātris
•    dziedātāju ansambļi
•    latviešu un angļu valodas pulciņi
•    eksperimentu pulciņš
•    ritmika

Ar mūsu iestādi var iepazīties Internetā 
www.piladzitis.lv  
www.facebook.com/KraslavasNovadaPiiPiladzitis/

Mūsu e-pasts: piladzitis@kraslava.lv 


Krāslavas novada PII "Pīlādzītis" administrācija

 

 

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook