Izsole

SIA “Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, paziņo, ka 2018.gada 18.oktobrī plkst.13.00, SIA “Krāslavas nami” telpās Brīvības ielā 5, Krāslavā, notiks nekustamā īpašuma

Rīgas ielā 165B, Krāslavā, Krāslavas novadā, kas sastāv no zemes gabala 4948 m2 platībā un trim nedzīvojamām ēkām ar 301,3 m2 kopējo platību

(turpmāk tekstā – Objekts),

mutiskā izsole ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli.

Izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcena EUR 6000,00 (seši tūkstoši euro 00 centi).

Izsolāmām nekustamām īpašumam ir noteikts turpmākas izmantošanas veids un īpašie noteikumi par īpašuma sakārtošanu:

Saskaņā ar Krāslavas novada domes noteikto (Krāslavas novada domes sēdes protokols Nr.10.,1.§ no 12.07.2018.) Objekta pircējam vismaz 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas Objekta teritorijā izveido stāvlaukums tranzīta transporta infrastruktūras uzlabošanai, izveidojot ne mazāk kā 2 (divas) jaunas darba vietas un nodrošinot tās ne mazāk kā 3 (trīs) gadus, kā arī 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas atjaunot vai demontēt būves, kas atrodas Objekta teritorijā.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un informāciju par objektu var Krāslavas novada domes mājas lapā https://kraslava.lv/zinas/izsoles/ vai SIA “Krāslavas nami” telpās.

Ieinteresētās personas var reģistrēties izsolei  līdz 2018.gada 17.oktobra, plkst.17:15 SIA “Krāslavas nami” telpās Brīvības ielā 5, Krāslavā no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8:00 līdz 12:00 un no 12:30 līdz 17:15 un piektdienās no plkst. 8.00 līdz 13.00. Tālrunis informācijai 65681570.

Pretendentiem, kuri vēlas reģistrēties dalībai izsolē, jāiemaksā nodrošinājums EUR 600,00 SIA “Krāslavas nami”, reģ.Nr.LV45903001693, norēķinu kontā LV79HABA0551032124704, banka: AS „Swedbank”, kods HABALV22,  ar atzīmi „Nodrošinājums objekta „Rīgas 165B” izsolei”.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook