IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma – daļas no zemes gabala Dārza ielā 1B, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra apzīmējums 6001 002 1750) 1800 m2 platībā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 72,00(bez PVN) gadā, izsoles nodrošinājums ir EUR 30,00.

Objekts tiek iznomāts uz 10 (desmit) gadiem. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu.

Objekta izmantošanas mērķis – zaļās zonas uzturēšanai.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2021.gada 18.februārim plkst.17:15.darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdien no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2021.gada 19.februārī plkst.10:00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook