IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada pašvaldības īpašumā esoša kustamā manta – automašīna MAZDA 6, valsts reģistrācijas numurs HP 9248.

          Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 300,00 (trīs simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 30,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 22.septembrim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi (iepriekš sazinoties, tālruņa numurs 65681754), ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2020.gada 22.septembrī plkst. 11.00..     

   Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas. Visus izdevumus (t.sk. transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis), kas saistīti ar automašīnas pārreģistrāciju CSDD sedz pircējs.   

   Automašīnu var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Viktoru Škutānu, tālrunis 29484786.

Tālrunis uzziņām 65681764.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook