Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada Indras pagasta pārvaldes īpašumā esošā kustamā manta – ekskavators JUMZ 6KL, valsts reģistrācijas numurs T5737LP.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1800,00 (viens tūkstotis astoņi simti  euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 180,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018.gada 18.septembrim plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

 

Izsole notiks 2018.gada 18.septembrī plkst.11.30..

Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Ekskavatoru var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Gunāru Svarinski, tālrunis 29476934.

Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook