IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma Sporta ielā 4, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra Nr.6001 002 0435), kas sastāv no zemes gabala daļas 215 m2 platībā un nedzīvojamās telpas 44,9 m2 platībā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 30,00(bez PVN) mēnesī, izsoles nodrošinājums ir EUR 50,00.

Objekts tiek iznomāts uz 5 (pieciem) gadiem. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 4.septembrim plkst.13:00.darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdien no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2020.gada 7.septembrī plkst.11:00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, personīgi  Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, 2.kabinetā, darba laikā – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, vai pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook