IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – zemes gabals (bruģa seguma laukums) 85 m2 platībā, Grāfu Plāteru ielā 1, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra apzīmējums 6001 001 0112).

          Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 2635,00 (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit pieci euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 263,50. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 16.septembrim  plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2020.gada 16.septembrī plkst. 11.30.. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.   

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook