IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – seši dzīvokļi:

   

 

Adrese

 

Kadastra numurs

Platī

ba

m2

Ista

bu

skaits

Izsoles

sākum

cena

EUR

Nod

roši

nāju

ms

EUR

Izsoles

datums,

laiks

Raiņa iela 9 – 13, Krāslava

6001 900 2742

45,5

2

640,00

64,00

15.09.2020.

10.30.

Baznīcas iela 4 – 13, Krāslava

6001 900 2740

41,0

2

800,00

80,0

15.09.2020.

11.00.

N.Rancāna iela 16–13, Krāslava

6001 900 2749

40,4

2

800,00

80,00

15.09.2020.

11.30.

Lielā iela 18 – 2, Krāslava

6001 900 2741

37,9

1

800,00

80,00

16.09.2020.

10.00.

Lielā iela 18 – 39, Krāslava

6001 900 2747

37,8

1

800,00

80,00

16.09.2020. 10.30.

Lielā iela 18 – 73, Krāslava

6001 900 2745

38,2

1

800,00

80,00

16.09.2020. 11.00.

 

   Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv). Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 15.septembrim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu - nav. Samaksu – summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook