IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma - nedzīvojamo telpu Nr.2, Nr.3, Nr.9, Nr.10, Nr.11, Nr.12, Nr.13, Nr.15, Nr.16, Nr.17, Nr.18, un Nr.19 ar kopējo telpu platību 289,87 m2, kas atrodas Pils ielā 10, Krāslavā, Krāslavas novadā (būves kadastra apzīmējums 6001-002-0822-005), turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 725,00 (septiņi simti divdesmit pieci euro 00 centi) mēnesī (neieskaitot PVN), izsoles nodrošinājums ir EUR 200,00 (divi simti euro 00 centi).

Objekts tiek iznomāts uz 10 (desmit) gadiem. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu.

Objekta izmantošanas mērķis – Objekta nomniekam Objekts jāizmanto tikai reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai – restorāna pakalpojuma veikšanai tikai pēc iepriekšēja pasūtījuma, ar nosacījumu, ka restorāna ēdienkartē obligāti jāietver 5 (pieci) ēdieni no Kulinārā mantojuma Krāslavas novadā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 14.augustam plkst.13:00. darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdien no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2020.gada 17.augustā plkst.10:00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, personīgi  Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, 2.kabinetā, darba laikā – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, vai pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook