IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma – daļas no zemes gabala, Krāslavā, Krāslavas novadā (kadastra apzīmējums 6001 002 1322) 1075 m2 platībā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 33,00(bez PVN) mēnesī, izsoles nodrošinājums ir EUR 50,00.

Objekts tiek iznomāts uz 7 (septiņiem) gadiem. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu.

Objekta izmantošanas mērķis – tikai reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai, nodrošinot aktīvās atpūtas pakalpojumu Objektā.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 27.jūlijam plkst.17:15.darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdien no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2020.gada 28.jūlijā plkst.11:00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, personīgi  Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, 2.kabinetā, darba laikā – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, vai pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook