Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar pretendentu atlasi, ar augšupejošu soli tiek pārdota Krāslavas novada pašvaldības īpašumā esošā kustamā manta – demontējamas būves ½ daļa, Indras ielā 36, Krāslavā, būves kadastra apzīmējums 60010021533001.

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 300,00 (trīs simti  euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums – EUR 30,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2018.gada 18.septembrim plkst.10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

 

Izsole notiks 2018.gada 18.septembrī plkst.10.30..

Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā vienas nedēļas laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 29496549.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook