IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku  izsoli par nekustamā īpašuma – telpu Nr.25, Nr.31, Nr.32, Nr.33, Nr.34, ,,Aulejas pamatskola”, Auleja, Aulejas pagastā, Krāslavas novadā (kadastra  apzīmējums 6048 002 3258 001), 115,0 m2 platībā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 45,00(bez PVN) mēnesī, izsoles nodrošinājums ir EUR 30,00.

Objekts tiek iznomāts uz 7 (septiņiem) gadiem. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu.

Objekta izmantošanas mērķis – tikai reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 19.jūnijam  plkst. 13:00.darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdien no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi (iepriekš sazinoties pa tālr. 29496549), ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2020.gada 25.jūnijā  plkst. 11:00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook