IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku  izsoli par nekustamā īpašuma – telpu Nr.13, Nr.14, Nr.19, Nr.20, Nr.21, Nr.66 un Nr.69, Skolas ielā 17A, Kombuļos, Kombuļu pagastā, Krāslavas novadā (kadastra  apzīmējums 6074 004 0340 001), 222,4 m2 platībā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 85,00(bez PVN) mēnesī, izsoles nodrošinājums ir EUR 50,00.

Objekts tiek iznomāts uz 5 (pieciem) gadiem. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu.

Objekta izmantošanas mērķis – tikai reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 22.aprīlim  plkst. 17:00.darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdien no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi (iepriekš sazinoties pa tālr. 29496549), ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2020.gada 23.aprīlī  plkst. 10:00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook