IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.7, Sporta ielā 4, Krāslavā, ar kopējo platību 67,5 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 641/8808 kopīpašuma domājamām daļām no būves un zemes  (kadastra numurs 6001 900 2738).

    Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 100,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 15.aprīlim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2 kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2020.gada 15.aprīlī plkst. 11.30.. Personas , kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – summu par nosolīto nekustamo īpašumu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook