IZSOLE

SIA “Krāslavas slimnīca” paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota SIA “Krāslavas slimnīca” īpašumā esoša kustamā manta – automašīna Skoda SuperB, valsts reģistrācijas numurs HS7573.

          Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 4360,00 (četri tūkstoši trīs simti sešdesmit euro 00 centi) bez PVN, kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 436,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var Krāslavas pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā SIA “Krāslavas slimnīca” grāmatvedības ēkas 2.stāvā, Rīgas ielā 159, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2020.gada 14.janvārim plkst. 10.00. darba laikā SIA “Krāslavas slimnīca” grāmatvedības ēkas 2.stāvā, Rīgas ielā 159, Krāslavā no plkst.8.00. līdz 16.00, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2020.gada 14.janvārī plkst. 11.00.   

   Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā no pavadzīmes saņemšanas dienas. Visus izdevumus (t.sk. transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis), kas saistīti ar automašīnas pārreģistrāciju CSDD sedz pircējs.   

   Automašīnu var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrētu apskates laiku ar Viktoru Škutānu, tālrunis 29484786.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook