IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku izsoli par nekustamā īpašuma Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā, kas sastāv no jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas 681,90  m2 platībā ar konteinera tipa katlu, kuru paredzētas uzbūvēt līdz 2020.gada 1.jūlijam uz Krāslavas novada pašvaldības īpašumā esoša zemesgabala 2096 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 6001 002 1323, Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā, turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu.

Objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 690,00 (seši simti deviņdesmit euro 00 centi) mēnesī (neieskaitot PVN), izsoles nodrošinājums ir EUR 200,00 (divi simti euro 00 centi).

Objekts tiek iznomāts uz 30 (trīsdesmit) gadiem. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu.

Objekta izmantošanas mērķis – izmantot Objektu tikai reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai un 3 (trīs) gadu laikā no jaunbūvējamās rūpnieciskās ražošanas ēkas ekspluatācijā pieņemšanas dienas Objektā jāzivieto ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas uzņēmums vai tā struktūrvienība ar ne mazāk kā 8 (astoņām) darba vietām, kas jānodrošina ne mazāk kā 5 (piecus) gadus. Nomas tiesību ieguvējam Objektā jāveic nefinanšu investīcijas pašu nemateriālajos ieguldījumos un pamatlīdzekļos vismaz EUR 50 000,00 (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi) apmērā un investēs ne vēlāk kā līdz 2023.gada 31.decembrim. Nav ieskaitāms ES fondu vai cita finanšu instrumenta atbalsts, ko komersants saņēmis vai plāno saņemt (t.i. iznākuma rādītājā ieskaita tikai tās investīcijas, kas veiktas no Nomnieka paša līdzekļiem).

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2019.gada 13.decembrim plkst.13:00. darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdien no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2019.gada 16.decembrī plkst.10:00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, personīgi  Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, 2.kabinetā, darba laikā – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, vai pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv)

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook