Izsole

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.47, Ezera ielā 16, Krāslavā, ar kopējo platību 36,3 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 363/37883 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 6001 900 1505).

Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 1500,00 (viens tūkstotis pieci simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 150,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2019.gada 17.oktobrim plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2019.gada 17.oktobrī plkst. 11.00. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook