IZSOLE

Krāslavas novada dome paziņo, ka Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā noteiktajā kārtībā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdots Krāslavas novada pašvaldības nekustamais īpašums – dzīvoklis Nr.80, Aronsona ielā 14, Krāslavā, ar kopējo platību 33,6 m2 un pie dzīvokļa īpašuma piederošām kopīpašuma 3360/505747 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un zemes (kadastra numurs 6001 900 1892).

          Izsolāmās mantas nosacītā cena – EUR 700,00 (septiņi simti euro 00 centi), kas ir izsoles sākumcena, nodrošinājums EUR 70,00. Iepazīties ar izsoles noteikumiem var pašvaldības mājaslapā internetā (www.kraslava.lv) vai personīgi darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā. Izsoles pretendentu reģistrācija izsolei notiek līdz 2019.gada 17.jūlijam plkst. 10.00. darba laikā Krāslavas novada domes ēkā 2.kab., Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu. Izsole notiks 2019.gada 17.jūlijā plkst. 11.00.. Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo mantu – nav. Samaksu – nosolīto summu, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles dienas.   

Tālrunis uzziņām 65681764, 65681754.

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook