IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku pirmo izsoli par Pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6001 002 1323) daļu (zemes vienības daļas kadastra apzīmējums 6001 002 1323 8001) 12046 m² platībā (saskaņā ar zemes vienības daļas robežu plānu), kas atrodas Indras ielā 32, Krāslavā, Krāslavas novadā, turpmāk tekstā – Objekts, apbūves tiesības iegūšanu.

Izsoles sākumcena par ObjektaApbūves tiesību ir EUR 4340,00 (četri tūkstoši trīs simti četrdesmit euro 00 centi) gadā un atbilstošapievienotās vērtības nodokļa likme, izsoles nodrošinājums ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi), izsoles solis ir EUR 200,00 (divi simti euro 00 centi).

Objekts apbūves tiesība tiek izsolīta uz 20 (divdesmit) gadiem.

Objekta izmantošanas nosacījumi: apbūves tiesības ieguvējam Objekts jāizmanto tikai reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai un Objektā līdz 2021.gada 31.decembrim jāizvieto ražošanas uzņēmums ar ne mazāk kā 30 (trīsdesmit) darba vietām.

Apbūves tiesības pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2019.gada 13.jūnija plkst.17:00  katru darba dienu, darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2019.gada 14.jūnijā plkst.11:00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Apbūves tiesības pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, personīgi Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, 2.kabinetā, darba laikā – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, vai pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook