IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina mutisku pirmo izsoli par Pašvaldības īpašumā esošās neapbūvētās zemes vienības daļas (kadastra apzīmējums 6084-005-0141-8002) 2 ha platībā (saskaņā zemes vienības daļas robežu plānu) no nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 6084-005-0141, kura adrese: “Napoleoni”, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads, turpmāk tekstā – Objekts, apbūves tiesības iegūšanu.

Izsoles sākumcena par ObjektaApbūves tiesību ir EUR 2600,00 (divi tūkstoši seši simti euro 00 centi) gadā un atbilstošapievienotās vērtības nodokļa likme, izsoles nodrošinājums ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis euro 00 centi), izsoles solis ir EUR 100,00 (viens simts euro 00 centi).

Objekta apbūves tiesība tiek izsolīta uz 30 (trīsdesmit) gadiem.

Objekta izmantošanas nosacījumi: apbūves tiesības ieguvējam Objekts jāizmanto tikai reģistrētas saimnieciskās darbības veikšanai, ne vēlāk kā 3 (trīs) gadu laikā no dienas, kad piegulošā teritorijā tiks pieņemta ekspluatācijā Pašvaldības izbūvētā infrastruktūra, Objektā ir jāizvieto ražošanas vai pakalpojumu sniegšanas uzņēmums vai tā struktūrvienība ar ne mazāk kā 10 (desmit) darba vietām, kas jānodrošina ne mazāk kā 10 (desmit) gadus.

Apbūves tiesības pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek līdz 2019.gada 23.maija plkst.17:00  katru darba dienu, darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 12.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot pieteikumu personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Izsole notiks 2019.gada 24.maijā plkst.11:00 Krāslavas novada domes ēkā, Rīgas ielā 51, Krāslavā.

Apbūves tiesības pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei, personīgi Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, 2.kabinetā, darba laikā – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, vai pašvaldības mājaslapā (www.kraslava.lv).

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook