IZSOLE

Krāslavas novada dome izsludina rakstisku izsoli par nekustamā īpašuma Latgales ielā 4, Krāslavā,

kadastra Nr.6001 502 0662, telpu ar kopējo platību 132,9 m2 un ēkas uzturēšanai piesaistīto zemes gabalu 924 m2 platībā (kadastra Nr. 6001 002 1529), turpmāk tekstā – Objekts, nomas tiesību iegūšanu. 

Objekta nosacītā nomas maksa ir EUR 0,15 (bez PVN) par 1m2 telpu mēnesī

Telpas tiek iznomātas uz 3 (trīs) gadiem ar tiesībām pagarināt nomas līguma termiņu. Pretendents var iesniegt nomas pieteikumu tikai par visu Objektu. 

Objekta iznomāšanas mērķis – mēbeļu ražošanas telpas.

Nomas tiesību pretendentu pieteikumu reģistrācija izsolei notiek no 2015.gada 28.aprīļa līdz 2015.gada 8.maijam plkst.11:00. katru darba dienu, darba laikā – no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, Krāslavas novada domes 2.kabinetā, Rīgas ielā 51, Krāslavā, nogādājot piedāvājumus personīgi, ar kurjeru vai pa pastu.

Pieteikumu atvēršana notiks 2015.gada 8.maijā plkst.11:00 Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, Krāslavā, Objekta izsoles pieteikumu atvēršanas sanāksmē.

Nomas tiesību pretendenti var iepazīties ar izsoles Nolikumu, Nomas līguma projektu un Pieteikuma veidlapu izsolei personīgi vai elektroniski līdz 2015.gada 8.maija plkst.11:00. Krāslavas novada domē, Rīgas ielā 51, 2.kabinetā, darba laikā – darba dienās no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:00 – 12:00, 12:30 – 17:15 un piektdienās no plkst. 8:00 – 13:00, e-pasts:gunta.miglane@kraslava.lv 

Objektu var apskatīt iepriekš sazinoties un vienojoties par konkrēto apskates laiku ar izsoļu komisijas sekretāri Guntu Miglāni, tālrunis 65681754, e-pasts: gunta.miglane@kraslava.lv

Dalīties Twitter     Dalīties Facebook